نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمحمدی, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorناصری جهرمی, رضاfa_IR
dc.contributor.authorمعینی شهرکی, هاجرfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:26:07Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:26:07Z
dc.date.available1399-07-09T05:26:07Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:26:07Z
dc.date.issued2014-02-20en_US
dc.date.issued1392-12-01fa_IR
dc.date.submitted2015-05-09en_US
dc.date.submitted1394-02-19fa_IR
dc.identifier.citationمحمدی, مهدی, ناصری جهرمی, رضا, معینی شهرکی, هاجر. (1392). بررسی رابطه بین میزان اثربخشی (انسجام، توازن و تناسب) برنامه درسی با شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های مدیریت (بازرگانی، صنعتی و آموزشی) دانشگاه شیراز. پژوهش‌های برنامه درسی, 3(2), 53-72. doi: 10.22099/jcr.2014.2971fa_IR
dc.identifier.issn2251-6794
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22099/jcr.2014.2971
dc.identifier.urihttp://jcr.shirazu.ac.ir/article_2971.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/281851
dc.description.abstractهدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین میزان اثربخشی (انسجام، توازن و تناسب) برنامه درسی با شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری دانشجویان رشته‌های مدیریت (بازرگانی، صنعتی و آموزشی) دانشگاه شیراز بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده که جامعه آماری آن را تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های (مدیریت بازرگانی، صنعتی و آموزشی) دانشگاه شیراز (560 نفر) تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان نمونه پژوهش (376 نفر) انتخاب گردید. در تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای آماری SPSS16 و LISREL استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه اثربخشی برنامه درسی (علی نیا، 1391) و پرسش‌نامه محقق ساخته مبتنی بر مدل چشم شایستگی بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع گردید. با استفاده از روش‌های آمار استنباطی داده‌ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین انسجام، توازن و تناسب برنامه درسی و نیز بین شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری دانشجویان رشته‌های مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص گردید اثربخشی برنامه درسی با شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری دانشجویان این سه رشته رابطه مثبت و معناداری دارد.fa_IR
dc.format.extent536
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه شیراز با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش‌های برنامه درسیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Curriculum Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22099/jcr.2014.2971
dc.subjectانسجامfa_IR
dc.subjectتوازنfa_IR
dc.subjectاثربخشیfa_IR
dc.subjectمدیریت بازرگانیfa_IR
dc.subjectمدیریت صنعتیfa_IR
dc.subjectمدیریت آموزشیfa_IR
dc.subjectدانشگاه شیرازfa_IR
dc.subjectشایستگیfa_IR
dc.titleبررسی رابطه بین میزان اثربخشی (انسجام، توازن و تناسب) برنامه درسی با شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های مدیریت (بازرگانی، صنعتی و آموزشی) دانشگاه شیرازfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه شیرازfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیرازfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue2
dc.citation.spage53
dc.citation.epage72


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد