نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعبداللهیان, حمیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:25:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:25:47Z
dc.date.available1399-07-09T05:25:46Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:25:47Z
dc.date.issued2005-05-22en_US
dc.date.issued1384-03-01fa_IR
dc.date.submitted2020-08-27en_US
dc.date.submitted1399-06-06fa_IR
dc.identifier.citationعبداللهیان, حمید. (1384). ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺳیب های اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و تغییرات هویتی در اﻳﺮان. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات, 1(2), 141-159.fa_IR
dc.identifier.issn2209-2538
dc.identifier.issn5575-2008
dc.identifier.urihttp://jcsc.iaocsc.ir/article_44590.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/281739
dc.description.abstractﭼﻜﻴﺪه   اﻳﻦ  ﻣﻘﺎﻟـ ﻪ  ﺑـﺎ اراﺋـ  ﻪ  دﻳـﺪ ی  اﻛﺘﺸـﺎﻓ ﻲ   ـ ﭘﮋوﻫﺸـ ﻲ  آﺳـﻴ ﺐ ﻫـﺎ ی  اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـ ﻲ  را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎد  ه  از ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻫــﺎی ﻛــ ﺎرﺑﺮان  ﻣﺤــﻴﻂ  ﻣﺠــﺎزی  و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ  ﺑــﺎ رﺟــﻮع  ﺑــ ﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫــﺎی  اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  اﻳــﺮان  ﻣﻔﻬــﻮم ﺳــﺎزی  ﻣــ ﻲ ﻛﻨــﺪ ﺗــﺎدر ﻧﺘﻴﺠــﻪ  ﺑــ ﻪ ﺗﻌﺮﻳــﻒ  ﺟﺪﻳــﺪی  از آﺳــﻴﺐ  اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ    ـ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﻲ  ﺑﺮﺳــﺪ .ﺳــﭙﺲ  ﻣﻘﺎﻟــﻪ  ﺳــﻌﻲ  ﻣــ ﻲ ﻛﻨــﺪ ﺗﺎﺑﺮاﺳــﺎس  اﻳــﻦ  ﺗﻌﺮﻳــﻒ  اﻧــﻮاع  آﺳــﻴﺐ ﻫــﺎی  اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  ﻧــﻮﻳﻦ  را ﺑﺮاﺳــﺎس  ارﺗﺒــﺎط  و ﻋــﺪ م ارﺗﺒــﺎط  ﺗﺠﺮﺑــﻲ  وﻣﻔﻬــﻮﻣﻲ  ﺑــﺎ ﺳــﺎﻳ ﺖ ﻫــﺎی  اﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﻲ  دﺳــﺘﻪ ﺑﻨــﺪی  و ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ  ﺷــﻮﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﻳــﺖ  اﻳــﻦ  ﻣﻘﺎﻟــﻪ  ﺗﻐﻴﻴــﺮات  ﻫــﻮﻳﺘﻲ ﻧﺴــﻞ ﻫــﺎی  ﺟﺪﻳــﺪ اﻳــﺮان  را ﺑــﻪ  ﻣﺜﺎﺑــﻪ  ﻣﺘﻐﻴــﺮ واﺑﺴــﺘﻪ  ﺑــ ﻪ ﺗﻌــﺪد ﻣﺮاﺟﻌــﻪ  ﺑــ ﻪ دﻧﻴــﺎی  ﻣﺠــﺎزی  ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻧﻈــﺮی  ﻗــﺮار ﺧﻮاﻫــﺪ داد ﺗــﺎ ﻳــ  ﻚ  ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ  ﻧﻈــﺮی  ﻗﺎﺑــ ﻞ  اﺳــﺘﻔﺎده  ﺑــﺮای  ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ  آﺳــﻴﺐ ﻫــﺎی  اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ  آﻳﺪfa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطاتfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتfa_IR
dc.relation.ispartofQuarterly Journal Of Iranian Association For Cultural Studies & Communicationen_US
dc.subjectدوﻟــﺖ ﻣﺠــﺎزیfa_IR
dc.subjectواﻗﻌﻴــﺖ اﻧﮕــﺎریfa_IR
dc.subjectواﻗﻌﻴــﺖ ﺳــﺎزیfa_IR
dc.subjectﻧــﻮع ﺷﻨﺎﺳــﻲfa_IR
dc.subjectآﺳــﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺟﺪﻳﺪfa_IR
dc.subjectعقلانیت سیاسیfa_IR
dc.subjectتغییر هویت هاfa_IR
dc.subjectﺗﻔﺎوت های ﻧﺴﻠﻲfa_IR
dc.titleﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺳیب های اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و تغییرات هویتی در اﻳﺮانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume1
dc.citation.issue2
dc.citation.spage141
dc.citation.epage159


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد