نمایش مختصر رکورد

dc.date.accessioned1399-07-09T05:21:41Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:21:41Z
dc.date.available1399-07-09T05:21:41Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:21:41Z
dc.date.issued2016-02-20en_US
dc.date.issued1394-12-01fa_IR
dc.date.submitted2015-11-28en_US
dc.date.submitted1394-09-07fa_IR
dc.identifier.citation(1394). ارزیابی اثرات تنش شوری بر فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل a در گیاه جو. زیست شناسی تکوینی, 8(1), 35-44.fa_IR
dc.identifier.issn2008-692X
dc.identifier.urihttp://jdb.iau-tnb.ac.ir/article_527139.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/280371
dc.description.abstractشوریخاکوآبآبیاریازمهم­ترینعواملمحدودکنندهتولیدگیاهانزراعیدرمناطقخشکونیمهخشکدنیااست. باتوجهبهافزایشروز­افزونشوریآبوخساراتناشیازآنبرتولیداتگیاهی،بررسیاثراتشوریبرگیاهانزراعیوشناساییارقاممقاوم،امری مهممی­باشد.برای بررسی اثر شوری بر کارایی فتوسنتزی رقم­های جو، گیاهچه­های رقم­های دشت، سهند، لیسیوی و صحرا در محیط هیدروپونیک کشت شده و با غلظت­های مختلف شوری نمک کلریدسدیم(50 و 100 میلی­مولار) تیمار شدند. پارامتر­های مختلف کینتیک القایی فلورسانس کلروفیل a شامل F<sub>0</sub>، Fm، Fv/Fm، Area، PI، DI/RC، RC/CS، TR/ABS و DI/ABSو میزان رنگیزه­های فتوسنتزی اندازه گیری شد. تمامی رنگیزه­ها پس از تیمار با شوری کاهش یافتند که بیشترین کاهش در رقم سهند مشاهده شد. با افزایش تنش، فلورسانس کلروفیل aدر رقم­های مورد مطالعه افزایش یافت و کارایی دستگاه فتوسنتزی را بطور معنی­داری کاهش داد. در تنش شوری پارامترهای F<sub>0</sub>، Fm و Area افزایش یافت و از شاخص کارایی فتوسنتزی (PI) کاسته شد. نسبت Fv/Fm که شاخصی برای تاثیر تنش­ها بر گیاهان می­باشد کاهش یافت که کمترین کاهش در رقم دشت مشاهده شد. همچنین تعداد مراکز واکنش فعال و مقدار انرژی به­دام افتاده توسط دستگاه فتوسنتزی رقم­های جو کاهش یافت که این امر موجب افزایش هدر رفت انرژی در مراکز واکنش فتوسیستم II گردید. در بین رقم­های مورد مطالعه رقم دشت بسیار اندک تحت تاثیر تنش شوری قرار گرفت در حالی که رقم سهند بسیار به تنش حساس بود و کارایی فتوسنتز آن مختل شد.fa_IR
dc.format.extent694
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالfa_IR
dc.publisherIslamic Azad University North Tehran Branchen_US
dc.relation.ispartofزیست شناسی تکوینیfa_IR
dc.relation.ispartofDevelopmental Biologyen_US
dc.subjectتنش شوریfa_IR
dc.subjectفتوسنتزfa_IR
dc.subjectفلورسانس کلروفیل afa_IR
dc.subjectFv/Fmfa_IR
dc.titleارزیابی اثرات تنش شوری بر فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل a در گیاه جوfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue1
dc.citation.spage35
dc.citation.epage44


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد