نمایش مختصر رکورد

dc.date.accessioned1399-07-09T05:18:50Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:18:50Z
dc.date.available1399-07-09T05:18:50Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:18:50Z
dc.date.issued2017-02-19en_US
dc.date.issued1395-12-01fa_IR
dc.date.submitted2017-03-02en_US
dc.date.submitted1395-12-12fa_IR
dc.identifier.citation(1395). بررسی رابطه معنویت سازمانی، عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان. تحقیقات مدیریت آموزشی, 8(30), 49-70.fa_IR
dc.identifier.issn2008-6458
dc.identifier.urihttps://jearq.riau.ac.ir/article_998.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/279424
dc.description.abstractهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه معنویت در محیط کار، عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان است. پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری (190= N) این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بود. حجم نمونه مورد نیاز (123= n) با استفاده از جدول کرسی و مورگان تعیین شد و از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های معنویت محیط کار، عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. داده‌های حاصل با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه‌و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین معنویت محیط کار، عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که هر سه متغیر معنویت محیط کار، عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی توانایی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنfa_IR
dc.publisherRudehen Islamic Azad Universityen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات مدیریت آموزشیfa_IR
dc.relation.ispartofEducational Administration Researchen_US
dc.subjectرفتار شهروندیfa_IR
dc.subjectمعنویت محیط کارfa_IR
dc.subjectعدالت سازمانیfa_IR
dc.subjectاعتماد سازمانیfa_IR
dc.titleبررسی رابطه معنویت سازمانی، عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue30
dc.citation.spage49
dc.citation.epage70


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد