نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعلی احمد, مرتضیfa_IR
dc.contributor.authorجناآبادی, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:12:27Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:12:28Z
dc.date.available1399-07-09T05:12:27Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:12:28Z
dc.date.issued2018-12-22en_US
dc.date.issued1397-10-01fa_IR
dc.date.submitted2019-02-06en_US
dc.date.submitted1397-11-17fa_IR
dc.identifier.citationعلی احمد, مرتضی, جناآبادی, حسین. (1397). اثربخشی آموزش مؤلفه های آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسلامی (صبر و دعا) در اضطراب امتحان و تاب آوری دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر زاهدان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی, 15(32), 185-202. doi: 10.22111/jeps.2018.4421fa_IR
dc.identifier.issn2228-6683
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22111/jeps.2018.4421
dc.identifier.urihttps://jeps.usb.ac.ir/article_4421.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/277224
dc.description.abstractهدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مؤلفه‌های آرامش روان‌شناختی مبتنی بر دیدگاه اسلامی (صبر و دعا) در اضطراب امتحان و تاب آوری دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر زاهدان بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه­ای به تعداد 30 نفر از کلیه دانش ­آموزان پسر متوسطه دوره اول شهر زاهدان در سال تحصیلی 1397-1396 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (1375) و تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) بود.داده‏ها با استفاده از نرم افزار <span style="font-family: Times New Roman;">SPSS</span> نسخه 22 و شاخص‏ آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد میانگین نمرات اضطراب امتحان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در پس آزمون به‌طور معناداری کاهش‌یافته، اما میانگین نمرات تاب آوری گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در پس آزمون به‌طور معناداری افزایش‌یافته بود. لذا نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مؤلفه‌های آرامش روان‌شناختی مبتنی بر دیدگاه اسلامی می‌تواند به عنوان یک روش مداخله‌ای مفید برای کاهش اضطراب امتحان و افزایش تاب آوری دانش‌آموزان به کار رود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه سیستان و بلوچستانfa_IR
dc.publisherUniversity of Sistan and Baluchestanen_US
dc.relation.ispartofمجله مطالعات روانشناسی تربیتیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Educational Psychology Studiesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22111/jeps.2018.4421
dc.subjectآموزش مؤلفه‌های آرامش روان‌شناختی مبتنی بر دیدگاه اسلامیfa_IR
dc.subjectاضطراب امتحانfa_IR
dc.subjectتاب آوری:صبر و دعاfa_IR
dc.titleاثربخشی آموزش مؤلفه های آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسلامی (صبر و دعا) در اضطراب امتحان و تاب آوری دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر زاهدانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد تحقیقات آموزشی،دانشگاه سیستان و بلوچستانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume15
dc.citation.issue32
dc.citation.spage185
dc.citation.epage202
nlai.contributor.orcid0000-0002-4373-9353


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد