نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسین بر, محمد عثمانfa_IR
dc.contributor.authorسرگزی, حسینعلیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:12:08Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:12:08Z
dc.date.available1399-07-09T05:12:08Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:12:08Z
dc.date.issued2015-09-23en_US
dc.date.issued1394-07-01fa_IR
dc.date.submitted2015-11-07en_US
dc.date.submitted1394-08-16fa_IR
dc.identifier.citationحسین بر, محمد عثمان, سرگزی, حسینعلی. (1394). بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی با گرایش به استفاده از روش های فعال تدریس (مورد: مراکز آموزش عالی استان گلستان). مجله مطالعات روانشناسی تربیتی, 12(22), 47-70. doi: 10.22111/jeps.2015.2136fa_IR
dc.identifier.issn2228-6683
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22111/jeps.2015.2136
dc.identifier.urihttps://jeps.usb.ac.ir/article_2136.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/277112
dc.description.abstract<br />این مطالعه با هدف بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی با گرایش به استفاده از روش­های فعال تدریس انجام شد. جامعۀ آماری این تحقیق کلیۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه­های استان گلستان بوده و نمونه آماری شامل 460 نفر بوده است که به روش تصادفی طبقه­ای متناسب انتخاب شده­اند. تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده­ها به صورت پیمایشی جمع­آوری شده­اند. داده­های مورد نیاز با استفاده از پرسش­نامه استاندارد (دنیسون) و محقق ساخته جمع­آوری و با بهره­گیری از نرم­افزار SPSS مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته­اند. اعتبار پرسش­نامه با استفاده اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه معنی­داری بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با گرایش به استفاده از روش­های فعال تدریس وجود دارد و کنترل متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، نوع دانشگاه، وضعیت بومی، محل اخذ مدرک و محل تولد هیچ­گونه تغییری در رابطه بین دو متغیر ایجاد نمی کند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه سیستان و بلوچستانfa_IR
dc.publisherUniversity of Sistan and Baluchestanen_US
dc.relation.ispartofمجله مطالعات روانشناسی تربیتیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Educational Psychology Studiesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22111/jeps.2015.2136
dc.subjectفرهنگ سازمانیfa_IR
dc.subjectروش فعال تدریسfa_IR
dc.subjectآموزش عالیfa_IR
dc.subjectاعضای هیئت علمیfa_IR
dc.subjectدنیسونfa_IR
dc.titleبررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی با گرایش به استفاده از روش های فعال تدریس (مورد: مراکز آموزش عالی استان گلستان)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای علوم تربیتیfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue22
dc.citation.spage47
dc.citation.epage70


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد