نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorغلامی, سیاوشfa_IR
dc.contributor.authorقادر, سرمدfa_IR
dc.contributor.authorخالقی زواره, حسنfa_IR
dc.contributor.authorغفاریان, پروینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:01:06Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:01:06Z
dc.date.available1399-07-09T05:01:06Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:01:06Z
dc.date.issued2018-04-21en_US
dc.date.issued1397-02-01fa_IR
dc.date.submitted2017-02-26en_US
dc.date.submitted1395-12-08fa_IR
dc.identifier.citationغلامی, سیاوش, قادر, سرمد, خالقی زواره, حسن, غفاریان, پروین. (1397). ارزیابی پیش‌یابی میدان باد توسط مدل WRF تحت تأثیر شرایط اولیه و مرزی متفاوت در منطقۀ خلیج فارس: مقایسه با داده‌های همدیدی و ماهواره‌های QuikSCAT و ASCAT. فیزیک زمین و فضا, 44(1), 227-243. doi: 10.22059/jesphys.2017.228347.1006883fa_IR
dc.identifier.issn2538-371X
dc.identifier.issn2538-3906
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jesphys.2017.228347.1006883
dc.identifier.urihttps://jesphys.ut.ac.ir/article_63609.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/273352
dc.description.abstractدر این مقاله عملکرد مدل میان‌مقیاس پیش‌بینی وضع هوای WRF با هستۀ دینامیکی ARW برای شبیه‌سازی میدان باد در منطقۀ خلیج فارس تحت شرایط مرزی و اولیۀ مختلف ارزیابی و بررسی شده است. برای این منظور از سه نوع مجموعه دادۀ ERA-Interim، NCEP-FNL و NCEP-R2 برای تأمین شرایط اولیه و مرزی مدل استفاده شده است. سه نوع شبیه‌سازی مختلف WRF در این مقاله انجام گرفت و برای مقایسۀ خروجی باد مدل تحت شرایط مرزی و اولیۀ متفاوت از مشاهدات ایستگاه‌های همدیدی در محدودۀ شمالی خلیج فارس، داده‌های ماهوارۀ QuikSCAT و داده‌های ماهوارۀ ASCAT استفاده شد. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌گرفته در این تحقیق هم برای جهت و هم تندی باد مجموعه دادۀ ERA-Interim در مقایسه با NCEP-FNL و NCEP-R2 می‌تواند شبیه‌سازی باد نزدیک‌تر به واقعیت داشته باشد. در رتبۀ دوم داده‌های NCEP-FNL قرار دارد که در غیاب ECMWF ERA-Interim می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین شرایط اولیه و مرزی مدل WRF باشد اما دادۀ بازتحلیل NCEP-R2 خطای زیادی در تخمین باد به‌خصوص اندازۀ آن (تندی) ایجاد می‌کند.fa_IR
dc.format.extent458
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherInstitute of Geophysics, University of Tehranen_US
dc.relation.ispartofفیزیک زمین و فضاfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of the Earth and Space Physicsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jesphys.2017.228347.1006883
dc.subjectداده‌های بازتحلیلfa_IR
dc.subjectشرایط اولیهfa_IR
dc.subjectخلیج فارسfa_IR
dc.subjectمیدان بادfa_IR
dc.subjectمدل WRFfa_IR
dc.subjectهواشناسیfa_IR
dc.titleارزیابی پیش‌یابی میدان باد توسط مدل WRF تحت تأثیر شرایط اولیه و مرزی متفاوت در منطقۀ خلیج فارس: مقایسه با داده‌های همدیدی و ماهواره‌های QuikSCAT و ASCATfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، تهران،ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، تهران،ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، تهران،ایرانfa_IR
dc.citation.volume44
dc.citation.issue1
dc.citation.spage227
dc.citation.epage243


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد