54و55, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • نقش حاکمان شیعی بویهی در شکوفایی ادبی قرن چهارم هجری 

  پور, دکتر علیرضا محکى (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2004-12-21)
  حکومت آل بویه در 322 هـ پس از تصرف شیراز به دست علی بن بویه فرزند ارشد بویه، اعلان موجودیت کرد. فرزندان بویه توانستند به سرعت، متصرفات خویش راگسترش داده و تسلط خود را بر ایران و عراق تحکیم بخشند. از آنجایی که خاندان بویه ...

 • سمیح القاسم و موسیقی شعر عرب 

  ابویسانى, دکتر حسین؛ باستانى, دکتر على اصغر (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2004-12-21)
  موسیقی، یکی از اسباب و علل مقبولیت شعر نزد خواننده و شنونده است. این پدیده در شعر جهانی، که در بیشتر زبان های دنیا شناخته شده، به چشم می خورد. هر شعری، به عنوان یک پدیده ی جهانی و در عین حال ملی و محلی، میزان توفیق و ...

 • ویژگیهای ادبی ابوالفرج ببغاء 

  ابراهیمی, دکتر عزت ملا (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2004-12-21)
  ابوالفرج ببغاء، شاعر و کاتب دربار سیف الدوله حمدانی است. او در اشعار خویش ضمن وفاداری به سبک کهن عرب به نوآوری نیز گرایش داشت. با این همه شهرت ببغاء نه به شعر، که به نثر اوست. او که شیوه خویش را ترسل می داند، به اطناب و ...

 • مثلث تغییر 

  شکیب, دکتر محمود (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2004-12-21)
  ساختار قصیدهء عربی، به همانگونه که برد، ساختاری شد ماندگار. اما باگذشت زمان، پاره ای از ویژگیهای آن به چالش کشیده شد. بویژه پدیدار شدن گونه ای دیگر از قالب های شعری که در مرز شعر عامیانه و فصیح قرار داشت و پرتنوع بود و ...

 • تحلیل بر مبنای نظری و دستورات کاربردی ترجمه 

  فقهی, دکتر عبدالحسین (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2004-12-21)

 • شعر فتوح در صدر اسلام 

  حریرچى, دکتر فیروز (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2004-12-21)
  شعر فتوح در صدر اسلام از اهیمت ویژه ای برخوردار است. مطالعه در این زمینه به تدوین مقالات وکتابهای پرحجمی نیاز دارد. زیرا این شعارکه بیشتر در جنگهای قادسیه، یرموک، نهاوند و غیره سروده شده از خصائص و امتیازاتی برخوردار است ...

 • اعجاز بلاغی قرآن و تاثیر شگرف آن بر شخصیت انسان 

  خورسندی, دکتر محمود (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2004-12-21)

 • مدح اهل بیت (ع) از منظر ابن معتوق 

  مقدسى, دکتر ابوالحسن امین (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2004-12-21)
  نقش قرآن در شعر دورهء اموی و عباسی نقشی مفهومی و غیر مستقیم است و اقتباس های ظاهری در شعر دورهء اموی که سمبل حاکمیت تعصب عربی است فقط در موارد نادری در جهت اندیشه های سیاسی به کار رفته است. در زمینهء نثر برخلاف شعر متون، ...

 • نعت و اغراض بلاغی آن 

  رضایى, دکتر غلام عباس (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2004-12-21)
  نعت در اصل برای توضیح و تخصیص منعوت می آید، ولی گاهی از غرض اصلی خود خارج شده و مجازآ در اغراضی چون مدح و ثنا، ذم و نکوهش، ترحم، تعمیم، ابهام، تفصیل، بیان حقیقت و ماهیت موصوف، کشف و تأکید بکار می رود. نگارنده در این مقاله، ...