نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنخعی, نجمهfa_IR
dc.contributor.authorمرتضوی, سیدابوالقاسمfa_IR
dc.contributor.authorامیرنژاد, حمیدfa_IR
dc.contributor.authorنوازی, محمدعلیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:35:43Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:35:43Z
dc.date.available1399-07-09T04:35:43Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:35:43Z
dc.date.issued2012-06-21en_US
dc.date.issued1391-04-01fa_IR
dc.identifier.citationنخعی, نجمه, مرتضوی, سیدابوالقاسم, امیرنژاد, حمید, نوازی, محمدعلی. (1391). برآورد ارزشتفرجی پارک جنگلی نور با روشتمایل به پرداخت افراد. نشریه جنگل و فرآورده های چوب, 65(2), 245-259. doi: 10.22059/jfwp.2012.30104fa_IR
dc.identifier.issn5052-2008
dc.identifier.issn2383-0530
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jfwp.2012.30104
dc.identifier.urihttps://jfwp.ut.ac.ir/article_30104.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/264696
dc.description.abstractاین مطالعه به برآورد ازش تفرجی پارک جنگلی نور و اندازهگیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای منافع تفریحی این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دو بخشی دو بعدی میپردازد. بدین منظور تعداد ??? پرسشنامه در داخل پارک استفاده شد Logit تکمیل شده است. برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی از قبیل سن و درآمد بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از مدل ?? درصد بازدیدکنندگان، حاضرند / و پارامترهای این مدل با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد شدند. نتایج نشان داده است که ? جهت استفاده تفریحی از پارک جنگلی نور مبلغی پرداخت نمایند. متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک ???? ریال به ازای هر بازدید و ارزش تفریحی سالانه پارک برای هر هکتار ??????? ریال برآورد شد. نتایج بیانگر این است که پارکهای جنگلی از ارزش تفریحی بالایی برخوردار هستند که این نکته میتواند برنامهریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادی را در برنامهریزی حفاظت و بهرهبرداری پایدار منابع طبیعی یاری دهد.fa_IR
dc.format.extent270
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofنشریه جنگل و فرآورده های چوبfa_IR
dc.relation.ispartofForest and Wood Productsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jfwp.2012.30104
dc.subjectارزش تفریحیfa_IR
dc.subjectارزشگذاری مشروطfa_IR
dc.subjectپارک جنگلی نورfa_IR
dc.subjectتمایل به پرداختfa_IR
dc.subjectمدل Logitfa_IR
dc.titleبرآورد ارزشتفرجی پارک جنگلی نور با روشتمایل به پرداخت افرادfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشگاه تربیت مدرس، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس اقتصاد کشاورزی، ایرانfa_IR
dc.citation.volume65
dc.citation.issue2
dc.citation.spage245
dc.citation.epage259


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد