نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorآبدارزاده, پدرامfa_IR
dc.contributor.authorصفرزاده, حسینfa_IR
dc.contributor.authorفتوت, بنفشهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:17:36Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:17:36Z
dc.date.available1399-07-09T04:17:36Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:17:36Z
dc.date.issued2015-06-22en_US
dc.date.issued1394-04-01fa_IR
dc.date.submitted2014-08-27en_US
dc.date.submitted1393-06-05fa_IR
dc.identifier.citationآبدارزاده, پدرام, صفرزاده, حسین, فتوت, بنفشه. (1394). شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی راهبردی موفق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: شرکت سهامی بیمۀ ایران شهر تهران). مدیریت بازرگانی, 7(2), 253-272. doi: 10.22059/jibm.2015.52469fa_IR
dc.identifier.issn2008-5907
dc.identifier.issn2423-5091
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jibm.2015.52469
dc.identifier.urihttps://jibm.ut.ac.ir/article_52469.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/258502
dc.description.abstractهدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه‎ریزی راهبردی موفق با بهره‎مندی از روش آماری مدل معادلات ساختاری، به‎منظور ارائۀ مدلی برای موفقیت برنامه‎ریزی راهبردی شرکت بیمۀ ایران است. پس از بررسی پیشینۀ پژوهش و یکپارچه‎سازی نتایج آنها و اعمال نظر خبرگان، عوامل سازمانی مؤثر بر برنامه­ریزی راهبردی موفق، شناسایی شدند و در دو دستۀ عوامل تعاملی و عوامل عمومی قرار گرفتند. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی و پیمایشی از نوع همبستگی شمرده می‎شود. جامعۀ آماری آن را مدیران ارشد و میانی شرکت سهامی بیمۀ ایران شهر تهران (410 نفر) شکل داده است که به‎کمک نمونه­گیری خوشه­ای، 201 آزمودنی برای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ محقق‎ساخته است که روایی آن هم از دید صاحب‌نظران و هم به‎کمک روش آماری تحلیل عاملی تأییدی به تأیید رسید. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد عوامل تعاملی سازمان به‎طور مستقیم و غیرمستقیم و عوامل عمومی سازمان به‎طور مستقیم بر موفقیت برنامه­ریزی راهبردی مؤثرند.fa_IR
dc.format.extent558
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشکده مدیریت دانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofمدیریت بازرگانیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Business Managementen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jibm.2015.52469
dc.subjectبرنامه‎ریزی راهبردیfa_IR
dc.subjectعوامل سازمانیfa_IR
dc.subjectعوامل تعاملیfa_IR
dc.subjectعوامل عمومیfa_IR
dc.subjectمدیریت راهبردیfa_IR
dc.subjectبرنامه‎ریزی راهبردی موفقfa_IR
dc.subject5. تکنیک‌های ارزیابی، بهبود و مدیریت عملکرد مبتنی بر راهبردهای کسب و کارfa_IR
dc.titleشناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی راهبردی موفق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: شرکت سهامی بیمۀ ایران شهر تهران)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری مدیریت رسانه، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار مدیریت منایع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجو دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage253
dc.citation.epage272


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد