دوره 3, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • کمال الدین فارسی‘ فیزیک دان و ریاضی دان و نوآور 

  جبار, احمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2005-05-22)

 • صبح کاذب از چینوت پل تا بامستون 

  غریب, حسین علیزاده (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2005-05-22)
  در روزگار ما نور منطقه البروجی شاید از جمله پیداترین پدیده های نجومی آسمان شب نباشد. اما این مقاله نشان می دهد که د رجهان باستان چنین نبوده است. یافته اصلی مقاله آن است که پدیداری شماری از دنباله داران درخشان در آسمان ...

 • تصحیح یک طلسم درفردوس الحکمه 

  ذاکرى, مصطفى (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2005-05-22)
  در کتاب فردوس الحکمه از طلسمی برای تسهیل وضع حمل و سرعت بخشیدن به زایمان زنان دیرزا یا سخت زا سخن گفته می شود که چون صورت چاپ شده آن مغلوط است، ضمن معرفی این کتاب ارجمند و مؤلف و اشاره ای به ارزش تاریخی آن، صورت صحیح آن ...

 • مجلس ‘ محلی برای تبادل نظر علمی و سرآغاز تألیف یک رساله ا زمحمد زکریای رازی 

  کاتوزیان, مهرناز (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2005-05-22)

 • کیمیا در آثار جابر بن حیان 

  لری, پی یر؛ Lory, Pierre (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2005-05-22)

 • کیمیا از نظر ابو نصر فارابی 

  آقایانی چاوشی, جعفر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2005-05-22)
  فارابی در مقاله ای که دربارهء صنعت کیمیا نوشته است، تلاش می کند علت آمیخته شدن این صنعت را با رموز و اسرار شرح دهد و سپس با توسل به گفته های منطقی ارسطو عملی شدن کیمیا، یعنی تبدیل فلزی پست به فلز والایی همچون طلا را ثابت ...