1-37, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • تعیین حد بحرانی و کلاس بندی مقادیر آهن، منگنز، روی و مس برای گندم دیم (T. aestivum. L.) در شمال غرب ایران 

  اصل, ولی فیضی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  به منظور تعیین حد بحرانی و کلاس بندی مقادیر عناصر غذایی کم مصرف آهن، منگنز، روی و مس در خاک‌های زیر کشت گندم دیم در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ...

 • تعیین رتبه‌های ژنوتیپی و پایداری هیبریدهای زودرس ذرت با استفاده از آمار ناپارامتری 

  کریمی‌زاده, رحمت‌الله؛ دهقانی, حمید؛ پور, زیبنده دهقان (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  تعیین نمره ژنوتیپ‌ها در محیط‌های مختلف به عنوان یک روش ناپارامتری برای مطالعه پایداری در اصلاح نباتات بکار برده می‌شود. ژنوتیپ پایدار رتبه‌های مشابهی را در محیط‌های مختلف نشان می‌دهد و دارای حداقل واریانس رتبه در محیط‌های ...

 • بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت پذیری برخی صفات کمی در لاین های دابل هاپلوئید گندم 

  حیدری, بهرام؛ سعیدی, قدرت الله؛ طباطبائی, بدرالدین ابراهیم سید؛ سوئناگا, کازوهیرو (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات مختلف در گندم نان (Triticum aestivum L.) در لاین های دابل هاپلوئید حاصل از تلاقی دو رقم Fukuho-Kumogi و Oligo – Culm ، 157 لاین دابل هاپلوئید در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و ...

 • بررسی کنترل شیمیایی و وجین دستی علف‌های هرز پهن برگ در کشت انتظاری نخود 

  یوسفی, علیرضا؛ محمدعلیزاده, حسن؛ رحیمیان, حمید؛ جهانسوز, محمدرضا (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  با توجه به محدود بودن علف‌کش‌های ثبت شده جهت کنترل علف‌‌های‌هرز پهن برگ نخود، شناسایی علف‌کش‌های موثر با طیف کنترل وسیع علف‌‌های‌هرز پهن برگ و سازگار با نخود ضروری بنظر می‌رسد. بدین منظورآزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل ...

 • شناسایی ارقام متحمل به خشکی در جو 

  کرمی, عزت؛ قنادها, محمدرضا؛ نقوی, محمدرضا؛ مردی, محسن (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  به منظور شناسایی ارقام متحمل به خشکی و غربال کردن شاخص های تحمل به تنش خشکی تعداد 26 ژنوتیپ جو در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط دیم وآبی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران مورد آزمایش ...

 • تأثیر نسبت‌ اختلاط و تراکم بوته بر تولید علوفه در کشت مخلوط سورگوم(Sorghum bicolor) با لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata) 

  شریفی, یاسر؛ آقاعلیخانی, مجید؛ ثانوی, علی محمد مدرس؛ سروش‌زاده, علی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  به منظور بررسی تولید علوفه در کشت مخلوط سورگوم و لوبیا چشم‌ بلبلی یک آزمایش مزرعه‌ای در سال 1382 در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس به صورت طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تراکم کاشت ...

 • ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره 

  اسلام, بهمن پاسبان؛ قاسمی, طاهر (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) به عنوان یک دانه روغنی بومی ایران می‌تواند در توسعه کشت دانه‌های روغنی، آینده نوید بخشی داشته باشد. گزارش‌های گوناگون‌ حاکی از آن است که بین ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه‌، اجزای ...

 • اثر تراکم بر عملکرد و برخی صفات رویشی و زایشی 3 ژنوتیپ ماش L.) wilczek ) Vigna radiata در منطقه اهواز 

  زاده, یعقوب حبیب؛ مامقانی, رضا؛ کاشانی, علی؛ باشی, موسی مسگر (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  به منظور بررسی صفات کمی ارقام ماش آزمایشی در تابستان 1379 در مزرعه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از طرح فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. ...

 • بررسی تاثیر رقابت چاودار (L. Secale cereale) بر روی شاخصهای رشد گندم زمستانه 

  امینی, روح ا..؛ زاده, فرزاد شریف؛ باغستانی, محمد علی؛ مظاهری, داریوش؛ عطری, علیرضا (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  چاودار یکی از علفهای هرز مهم مزارع گندم در بعضی مناطق ایران است. شاخصهای رشد گندم زمستانه رقم مهدوی در رقابت با چاودار طی آزمایشی در سال زراعی81-1380 در مزرعه تحقیقاتی بخش تحقیقات علفهای هرز مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای ...

 • بررسی ارتباط فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانت با پایداری غشای سلولی و کلروفیل در ارقام گندم نان مقاوم و حساس به تنش خشکی 

  جباری, فرهاد؛ احمدی, علی؛ پوستینی, کاظم؛ علیزاده, هوشنگ (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  درشرایط تنش خشکی افزایش میزان گونه‌های فعال اکسیژن موجب خسارت به اساسی‌ترین ماکرومولکول‌های سلول نظیر پروتئین ها، چربی ها و اسیدهای نوکلئیک می گردد. برخی سیستم های آنزیمی نقش مهمی در پاکسازی سلول از این گونه های فعال اکسیژن ...

 • گروه بندی ارقام مختلف برنج بر اساس میزان آمیلوز و پارامتر های ویسکوسیتی 

  پور, مهرزاد اله قلی؛ علی, ابوبکر جوهر؛ ناگامینه, تسو کاسا؛ کوجیما, یوئی شیرو (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  تعداد 167 رقم مختلف برنج از 20 کشور متفاوت دنیا، از نظر میزان آمیلوز و پارامتر های ویسکوسیتی از طریق تجزیه کلاس تر مورد ارزیابی قرار گرفتند . میزان آمیلوز و پارامترهای ویسکوسیتی به ترتیب با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر و ...

 • بررسی نحوه توارث عملکرد دانه و اجزاء آن در ذرت به روش تجزیه میانگین نسل‌ها 

  مفیدیان, سیدمحمدعلی؛ چوکان, رجب؛ قنادها, محمدرضا؛ امامی, محمود خدامباشی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  به منظور برآورد اثر ژنتیکی و شناخت ماهیت عمل ژنهای کنترل کننده عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در ذرت تجزیه میانگین نسل‌ها با استفاده از دو تلاقی جداگانه و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1380 اجرا شد. ...

 • بررسی پایداری عملکرد ژنوتیپهای جو (Hordeum Vulgare L .) با استفاده از آماره های پایداری تکرار پذیر و تجزیه الگو به وسیله مدل AMMI 

  فتاحی, فرشاد؛ یوسفی, احمد (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  به منظور بررسی پایداری عملکرد، آزمایشهای یکنواخت سراسری در 8 ایستگاه تحقیقاتی مناطق معتدل ایران در سالهای 1373 تا 1375 با استفاده از 19 ژنوتیپ جو در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. محاسبه‌های آماری شامل ...

 • جداسازی و تهیه ساختار Antisense ژن fae و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus) 

  زبرجدی, علی‌رضا؛ جواران, مختار جلالی؛ سلمانیان, علی هاتف؛ زاده, قاسم کریم؛ معینی, احمد؛ موسوی, امیر (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  کلزا به عنوان یکی از مهمترین گیاهان روغنی دنیا محسوب می‌شود. کیفیت روغن حاصله از دانه کلزا به ترکیب اسیدهای چرب تشکیل دهنده آن بستگی دارد. ساخته شدن زنجیره‌های طویل اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع دارای مراحل مختلفی می‌باشد ...

 • بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی صفات کمی گندم نان در شرایط نرمال و تنش رطوبتی 

  موسوی, سید سعید؛ صمدی, بهمن یزدی؛ زالی, عباسعلی؛ قنادها, محمد رضا (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  تعداد 10 رقم گندم نان در سال 1379 بصورت یک طرح دی‌آلل یکطرفه با یکدیگر تلاقی داده شدند و در سال1380 والدین و نتاج در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی کشت گردیدند و تعدادی صفت، که با مقاومت به تنش خشکی همبستگی داشتند در آنها ...

 • بررسی سیتوژنتیکی گونه هایی از جنس ماشک (Vicia) در ایران 

  حجازی, سید محسن حسام زاده؛ رسولی, محمد (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  برای بررسی تنوع سیتوژنتیکی جنس ماشک از طریق سیستم آنالیز تصویری، کاریوتیپ 14 ژنوتیپ متعلق به 11 گونه مختلف در سلول های مریستم انتهایی ریشه مطالعه شد. تعداد کروموزوم های پایه در ژنوتیپ های مورد بررسی بین 5= x (یک ژنوتیپ ...

 • بررسی تحمل ارقام سویا ((Glycine max L. به علفکش گلایفوسیت 

  شریفی, احمد؛ باقری, عبدالرضا؛ وصال, سعید رضا؛ علیزاده, حسن محمد (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  گلایفوسیت با نام عمومی رانداپ یکی از بهترین علفکش های عمومی جهت کنترل علفهای هرز است که امروزه توجه ویژه ای به آن شده‌است. تحمل سویا نسبت به این علفکش در حدی نیست که بتوان از آن جهت کنترل علفهای هرز مزارع سویا استفاده کرد ...

 • تاثیر حذف برگ بر فعالیت فتوسنتزی برگ پرچم و رشد دانه در گندم نان 

  جودی, مهدی؛ احمدی, علی؛ پوستینی, کاظم؛ شریف‌زاده, فرزاد (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  یکی از راههای کاهش هدرروی آب ناشی از تعرق و در نتیجه افزایش کارآیی مصرف آب WUE))، کاهش عوامل تشدیدکننده تعرق ولی کم کارآمد در پر شدن دانه می باشد. هدف تحقیق حاضر تعیین کارآیی برگهای مختلف در پر شدن دانه و میزان پروتئین آن ...

 • ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) و دوروم (Triticum turgidum L.) به تنش شوری 

  همتی, رحیمه؛ نیت, حسن پاک (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  در سال 1381 طی یک آزمایش گلخانه‌ای واکنش 11 ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum L.) و 9 ژنوتیپ گندم دوروم (Triticum turgidum L.) به تنش شوری به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی بررسی شد. شوری شامل سه سطح ...

 • تنوع مورفولوژیکی و زراعی توده‌های بومی پیاز ایران 

  زاده, سیدعلی موسوی؛ مقدم, محمد؛ تورچی, محمود؛ محمدی, سید ابوالقاسم؛ مسیحا, سیروس (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 2006-03-21)
  به منظور تعیین تنوع ژنتیکی توده‌های بومی پیاز ایران، بذر 20 توده بومی به همراه دو رقم هیبرید در آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی طی دو سال کشت ...