مرور دوره 1, شماره 0 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 15 از 15

 • اثر مانداب شدن موقت سه خاک آهکی بر برخی ویژگیهای شیمیایی و تغییرات آنها پس از زهکشی 

  کلباسی, محمود؛ پور, علیرضا حسین (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  اثر مانداب شدن موقت خاک بر پ- هاش‘ پتانسیل وکاهش ومقدار قابل جذب آهن ومنگنز و تغییرات آنها پس از زهکشی ‘ در سه خاک آهکی منطقه اصفهان مطالعه شد. نمونه های خاک تحت پنج تیمار صفر‘ دو‘ چهار وشش ماه مانداب شدن قرار گرفتند و ...

 • ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران 

  رحیمی, حسن؛ مواساتی, احمد؛ امید, محمدحسین (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  با وجود اینکه د ردنیا تحقیقات زیادی درمورد قوانین سیالات تحت فشار به ویژه برآورد افت بار در لوله ها صورت گرفته ‘ متأسفانه تاکنون هیچگونه تحقیقی برای بررسی خصوصیات هیدرولیکی و برآورد افت اصطکاکی لوله های ساخت کشور انجام ...

 • تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی 

  طهماسبی, غلامحسین؛ عبادی, رحیم؛ اسماعیلی, مرتضی؛ فرجی, سعید (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  برای روشن شدن چگونگی تاثیر شرایط فصلی برخصوصیات ظاهری زنبورعسل درکرج اندازه گیری دوازده صفت مرفولوژیکی روی نمونه های جمع آوری شده از بیست کندوی زنبورعسل روی توده زنبور عسل موجود در ایران از بهمن 1373 تامهر 1374 انجام شد. ...

 • بررسی اثر شخم دربازده آبشویی خاکهای شور وسنگین بافت دشت تبریز 

  کریمی, عباس (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  عملیات آبشویی در اراضی شوردشت تبریز (قم تپه صوفیان) انجام یافت.اهدافی که در این کار تحقیقاتی دنبال شد عبارت بودند از: 1- کوتاه نمودن مدت زمان آبشویی دراصلاح خاکهای شور بابافت سنگین2- صرفه جویی در آب به دلیل محدود بودن ...

 • نحوه عمل ژن و وراثت پذیری برای برخی صفات زراعی در 17 تلاقی سورگوم دانه ای 

  هوشمند, سعدالله؛ رضائی, عبدالمجید (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  به منظور برآورد نحوه عمل ژن و وراثت پذیری عملکرد دانه در بوته‘ متوسط وزن خوشه ‘ تعداد روز تا گلدهی‘ متوسط طول خوشه و ارتفاع بوته در یک جامعه متنوع سورگوم دانه ای ‘ ا زطرح تجزیه وتحلیل میانگین نسلها استفاده شد. هفده فامیل‘ ...

 • اثرات توپوگرافی برروی تشکیل وتکامل خاکهای منطقه کرمانشاه 

  نژاد, علی اشرف امیری؛ نژاد, مجید باقر (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  برای بررسی توپوگرافی بر روی روندخاکسازی وتشکیل وتحول خاک درمناطق نیمه خشک‘ مقطعی با فیزیوگرافی رسوبات آبرفتی بادبزنی شکل‘ رسوبات آبرفتی و واریزه ای بادبزنی شکل ودشتهای آبرفتی دامنه ای در منطقه کرمانشاه مطالعه گردید. بدین ...

 • تشکیل کالوس و تولید موسیلاژ در قطعات جدا کشت برگ و ریشه چهار گونه بارهنگ 

  زاده, حسن ابراهیم؛ معصومی, مسعود میر؛ طباطبایی, سید محمد فخر (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  چهار گونه بارهنگ (plantago) که در فلات ایران بهتر ا ز بقیه نقاط زمین می رویند. ا زمنابع مهم تولید طبیعی موسیلاژ جهان شناخته شده اند. قطعات برگ و ریشه این چهارگونه یعنی : بارهنگ تخم مرغی (P.ovata) . بارهنگ بزرگ (P.major) ...

 • تأثیر تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد در ارزش نانوائی لاینهای بهنژادی گندم نان 

  نجفیان, گودرز؛ میشانی, دکتر سیروس عبد؛ صمدی, دکتر بهمن یزدی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  به منظور بررسی رابطه بین زیر واحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد و ارزش نانوائی گندم نان‘ 154 لاین بهنژادی گندم که برای ارزش نانوایی انتخاب نشده بودند با استفاده از روش SDS-PAGE مورد الکتروفورز قرا رگرفتند. سپس ارزش ...

 • جداسازی باکتریهای آنتا گونیست از ناحیه ریزوسفر نخود ایرانی و بررسی مکانیسم بازدارندگی علیه قارچ Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه 

  احمدزاده, مسعود؛ تهرانی, عباس شریفی؛ رحیمیان, حشمت الله (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  در این تحقیق با استفاده از محیط اختصاصی "اس یک" از ریزوسفر نخود ایرانی مزرعه دانشکده کشاورزی کرج دو باکتری گرم منفی با خواص آنتاگونیستی علیه قارچ Pythium ultimum ونیز خاصیت تحریک کنندگی رشد گیاه جداسازی شد. استرین شماره ...

 • بررسی کارآیی آبیاری زیرزمینی با لوله های لاستیکی تراوا 

  سهرابی, تیمور؛ گازری, نعمت الله (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  آبیاری زیرزمینی امکان توزیع رطوبت بطور غیر اشباع درمنطقه ریشه گیاه را فراهم می سازد. یکی از سیستمهای نوین این روش‘ استفاده از لوله های لاستیکی اسفنج مانند است. که تحت فشار بسیار کمی (2-1 اتمسفر) توانایی انتشار آب بطور ...

 • بررسی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند از نظر تحمل به خشکی 

  آلمانی, مسعود پرویزی؛ میشانی, سیروس عبد؛ صمدی, بهمن یزدی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  کاشت ارقامی که کاهش عملکرد کمتری در شرایط آب داشته باشند یکی از اهداف بهنژادی چغندرقند است. به منظور بررسی ژنوتیپ هائی که در شرایط تنش رطوبتی کم ومحدود خاک نسبت به ژنوتیپ هائی که در شرایط مناسب رطوبت خاک قرار گرفتند حداکثر ...

 • مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم 

  نژاد, علی اصغر نصرالله؛ قنادها, محمدرضا؛ ترابی, محمد (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  تلاقی دای الل یک طرفه بین پنج رقم گندم به نامهای M-73 -3,M-73-4,M-73-7 و M-63-6 و رقم حساس بولانی انجام داده شد.والدین و F1 ها درمرحله گیاهچه درگلخانه ‘ نسبت به نژاد 226E 222A+ مور د آزمایش قرار گرفتند. چهار صفت تیپ آلودگی ...

 • اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند 

  پوستینی, کاظم؛ نژاد, حمید نجفی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  بمنظور بررسی واکنش چغندرقند به کود دامی ‘ آزمایشی در دو مکان از اراضی کشت و صنعت ودامپروری مغان و در دو سال به اجرا گذاشته شد. سه سطح کوددامی (صفر‘ 20و40 تن درهکتار) تیمارهای آزمایشی بود. که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ...

 • مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری 

  عباسی, فریبرز؛ شوشتری, محمدمحمودیان؛ پذیرا, ابراهیم (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  در این مقاله مدل اینرسی صفر برای شبیه سازی مراحل مختلف آبیاری نواری وتخمین عوامل طراحی ارائه و معادلات آن با روش تفاضل های محدود به طریقه غیر صریح حل شده است. نتایج عددی مدل با داده های مزرعه ای و همچنین نتایج عددی مدلهای ...

 • تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی 

  گودرزی, رضا؛ مجیدی, اسلام؛ طلائی, علیرضا؛ مصطفوی, مصطفی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1997-05-22)
  این بررسی به منظور تکثیر پایه 1/12 گیلاس (Prunus avium.L) با روش ریز ادیادی انجام گرفته است که در آن قسمت انتهایی شاخه (Shoot tip) به عنوان نمونه گیاهی انتخاب شده وتوسط کلرید جیوه ضدعفونی سطحی شده است. درمرحله شاخه زایی ا ...