3و4, شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • بر آورد تابع آبدهی قناتهای یزد 

  صدر, دکتر کاظم؛ نائینی, مجید سجادی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1987-03-21)
  عوامل موثر بر آبدهی قنات در این مقاله بررسی شده و با استفاده از آمار مربوط به عوامل یاد شده و آبدهی 287 رشته قنات در منطقه یزد واردکان از استان یزد چند تابع آبدهی برای قناتهای مزبور برآورد شده و تأثیر نسبی عوامل سابق الذکر ...

 • بررسی بیواکولوژی ذرت Sesamia cretica Led. (Lep.Noctuidae) درمنطقه ورامین طی سالهای 1354-1365 

  کریمی, اسدالله میر (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1987-03-21)
  در این بحث مورفولوژی این گونه برای تشخیص از گونه های مشابه باختصار مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس بررسیهای ما این آفت درمنطقه ورامین دو نسل کامل ویک نسل ناقص دارد. زمستان را بصورت لاروهای سنین مختلف در باقیمانده ذرت ...

 • اثرات تنش رطوبتی خاک برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا 

  باشی, محمودخدام؛ کریمی, مهدی؛ موسوی, سید فرهاد (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1987-03-21)
  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات تنش رطوبتی در مراحل مختلف نمو سویا برروی عملکرد و اجزاءآن یعنی تعداد گره در بوته ‘ تعداد غلاف در هر گروه ‘ تعداد دانه در هر غلاف و وزن هر دانه می باشد. این آزمایش با 8 تیمار اصلی آبیاری ‘ ...

 • استفاده از تفاله خشک ملاس دار چغندر قند در جیره ‘بره های پرواری 

  مقدم, رضا اسدی؛ نیکخواه, علی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1987-03-21)

 • مقایسه 12 رقم یونجه از نظر خصوصیات زراعی ومرفولوژیکی در شرایط آب وهوایی مشهد 

  کوچکی, عرض؛ خاکی, وهب؛ الهی, طاهر (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1987-03-21)
  5 رقم یونجه ایرانی و 7 رقم یونجه خارجی با استفاده از یک طرح آزمایشی بلوکهای تصادفی با 4 تکرار تحت شرایط آب وهوایی مشهد ارزیابی شدند. مدت آزمایش 2 سال بود . ارقام ایرانی قره یونجه وهمدانی از بعضی جنبه های با ارقام پر محصول ...