مرور 1و2, شماره 0 بر اساس عنوان

 • اثر استخراج مواد چربی و سایر ناخالصیها در مقدار اسیدهای آمینه آزاد لوبیا 

  توکلی, دکتر منصور؛ علوی, خانم اشرف (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1977-11-22)
  در این آزمایش تأثیر وجود مواد چربی و سایر ناخالصیها در سنجش مقدار اسید های امینه آزاد لوبیا مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا اسیدهای آمینه بوسیله الکل استخراج گردید. قسمتی از محلول الکلی محتوی اسیدهای آمینه بوسیله ...

 • بررسی و تعیین میزان دگر گشنی در نخود 

  زالی, دکتر عباسعلی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1977-11-22)
  در نباتات زراعی که از طریقه جنسی تولید مثل می نمایند سیستم با روری بین دو حد خود گشنی اجباری می توانندمتفاوت باشد. با در نظر گرفتن نسبت خودگشنی یا دگر شنی نباتات زراعی را بدو دسته خودگشن و دگر گشن تقسیم می کنند. درصد خودگشنی ...

 • بررسی ومقایسه لینه های اف 3 با والدین درسه رقم کنجد 

  صرافی, دکتر احمد؛ سعادتی, دکتر کیانوش (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1977-11-22)
  بین سه رقم خالص کنجد که با انتخاب تک بوته ‘ رسه توده محلی جیرفت شیراز 1و شیراز 2 بدست آمده و به ترتیب به الف و ب و ج نشان داده شده اند دورگ گیری انجام و در توده های اف 2 حاصل (الف*ب و الف *ج) پنج درصد بوته هائی که دارای ...

 • مطالعه اقتصادی روستاهای شهرستان کرج 

  کوپاهی, دکتر مجید (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1977-11-22)
  در این مطالعه روستاهای شهرستان کرج که تعداد آنها بالغ بر 533 آبادی است بر حسب تعداد خانوارهای ساکن آنها به پنج گروه تقسیم گردید. از هر گروهی برحسب جمعیت آن گروه درمقایسه با جمعیت کل روستائی شهرستان کرج تعدادی بطور تصادفی ...