1و2و3, شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • بررسی عملکرد ‘ پروتئین و صفات کیفی ارقام لوبیا چشم بلبلی 

  توکلی, منصور؛ علوی, اشرف (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-03-21)
  در این بررسی 12 رقم لوبیا چشم بلبلی از نظر عملکرد ‘ پروتئین ‘ پروتئین در واحد سطح و تعدادی از صفات کیفی مورد مقایسه قرار گرفت .همچنین رابطه عملکرد با پروتئین با صفات کیفی و یکایک این صفات با یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفت. ...

 • مقایسه تثبیت پتاسیم در برخی از خاکهای آهکی و اسیدی ایران 

  رفاهی, حسینقلی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-03-21)
  تثبیت پتاسیم در شرایط مرطوب وخشک در روی چهار پروفیل خاک(2پروفیل آهکی و 2 پروفیل اسیدی) مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های 5گرمی از این خاکها با مقداری محلول کلرور پتاسیم با غلظتهای متفاوت اشباع گردید. نمونه های شاهد با آب ...

 • بررسی هیستو- آناتومی نموغدد جنسی در حلزون (Melanopsis praemorsa L.(Gastropoda)) درمنطقه مزدوران خراسان 

  پریور, کاظم (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-03-21)
  در این بررسی بیولوژی تولید مثل حلزون "ملانوپسیس پره مورسا" که در مزدوران ‘ در 100 کیلومتری شمال شرقی مشهد یافت می شود مورد مطالعه قرارگرفت .نمونه برداری هر ماه درطی مدت یکسال از ناحیه مذکور بعمل آمد. مطالعات نشان داد که ...

 • مقایسه میزان پروتئین و اسید های آمینه چهار رقم گندم ایرانی 

  توکلی, منصور (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-03-21)
  در این بررسی میزان پروتئین و اسیدهای آمینه چهاررقم گندم ایرانی به اسامی روشن ‘ امید ‘ کرج1و کرج 2 که دو رقم آخری به ترتیب از تلاقی روشن و امید با دو رقم مختلف مکزیکی حاصل شده اند‘ اندازه گیری وموردمقایسه قرار گرفت. نتایج ...

 • بر آورد کشش تقاضا در برابر تغییرات قیمت و درآمد برای برخی محصولات عمده کشاورزی ایران 

  ارشاد, منوچهر فکری (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-03-21)
  دراین بررسی اندازه گیری کشش تقاضای محصولات عمده کشاورزی دربرابر تغییرات قیمت و درآمد در نقاط شهری ‘مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات انجام یافته برمبنای تحلیل سری های زمانی و با استفاده از آمار و ارقام گرد آوری شده توسط ...

 • تعیین شرایط مناسب برای هیدرولیز موادپروتیینی لوبیا (phaseolus vulgaris) 

  منصورتوکلی؛ علوی, اشرف (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-03-21)
  در این آزمایش اثر نسبت ماده مورد آزمایش به اسید کلریدریک 6 نرمال وهمچنین اثرزمان و درجه حرارت د رهیدرولیز مواد پروتئینی لوبیا مورد مطالعه قرارگرفت. مخلوطی از آرد لوبیا و اسید به نسبتهای 1و10 درجه سانتیگراد و 4 ساعت د ر145 ...

 • بررسی میزان پروتئین و اسیدهای آمینه گندم بزوستا یا در ایران 

  علوی, اشرف (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-03-21)
  در این آزمایش میزان پروتیین و اسید های آمینه موجود در دانه و آرد گندم بزوستا یا که در چهار ناحیه مختلف کشت شده شود مورد بررسی قرا رگرفت . اختلاف نواحی مورد مطالعه از نظرمیزان پروتیین دانه و آرد این گندم معنی دار نبود. متوسط ...