1و2و3و4, شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • بررسی نوسانات جمعیت کرم سیب laspeyresia pomonella (L.) بمنظور تعیین وقت مناسب مبارزه 

  صادقی, حسن علومی؛ اسماعیلی, مرتضی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-02-20)
  بمنظور تعیین زمان مناسب جهت مبارزه با کرم سیب در باغهای اطراف کرج‘ طی سالهای 1353 و 1354 تغییرات جمعیت پروانه های نر وماده با استفاده از چهار نوع تله: فرومنی ماده‘ فرومنی مصنوعی ‘ نوری وطعمه ای مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات ...

 • تجزیه وتحلیل اقتصادی صادرات و واردات محصول کشاورزی ایران 

  صدرالاشرافی, مهریار؛ سود, سواتانترا پرکاش (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-02-20)
  بدلیل اهمیت بخش کشاورزی دراقتصاد ایران و بی توجهی دولت در چندسال گذشته به این بخش حیاتی واردات محصولات کشاورزی سال به سال روبه فزونی گذاشت و برعکس صادرات آن تنزل کرده 0 در این تحقیق آمار صادرات و واردات 17 سال گذشته مورد ...

 • کنجاله گلرنگ بعنوان یک منبع پروتئینی در جیره های غذایی طیور 

  شیرازی, رضا کاظمی؛ کراتزر, اف. اج. (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-02-20)
  دو آزمایش برای ارزشیابی مقادیر مختلف کنجاله گلرنگ د ر جیره و اثر آن بر روی رشد و بازده غذایی جوجه مرغ و جوجه بوقلمون انجام گرفت . درآزمایش اول مقادیر مختلف کنجاله گلرنگ (0‘24‘66و100 درصد) جایگزین سوژا دریک جیره نیمه خالص ...

 • مقایسه ارزش غذایی کودگوسفند با کود گاوهای شیری در جیره گوساله پرواری 

  نیکخواه, علی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-02-20)
  در این بررسی تعداد بیست و چهار راس گوساله نر هلشتاین مورد استفاده قرار گرفتند. گوساله های بطو رتصادفی بدو گروه مساوی تقسیم و در دو جایگاه مشابه نگهداری شدند. یک گروه از گوساله های باجیره غذایی کود گوسفندی (جیره الف) و گروه ...

 • کشش واردات محصولات کشاورزی ایران 

  سود, سواتانتراپراکاش؛ الاشرافی, مهریار صدر (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-02-20)
  واردات محصولات کشاورزی ایران به سرعت افزایش یافته است مهم ترین دلایل این افزایش سریع واردات ‘ عبارتنداز رشد سریع جمعیت‘ افزایش مستمر در آمد حقیقی و سطح زندگی ‘ فقدان امکانات وعدم عکس العمل وکوشش کافی برای افزایش محصولات ...

 • بررسی فنی و اقتصادی دو نوع دروگر یونجه در کرج 

  لار, منصور بهروزی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-02-20)
  برای استفاده صحیح ا زماشینها در هر منطقه ‘ باید مطالعاتی چون نوع ماشین ‘ سرعت و راندمان ‘ هزینه ها ‘ مشکلات محلی وغیره صورت گیرد. درایران هیچ مطالعه جدی در این موارد صورت نگرفته است. تحقیقات موضوع این مقاله ‘ شروع این ...

 • بررسی مقدماتی مشخصات خاکهای جزیره ابوموسی 

  رفاهی, حسینقلی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1980-02-20)
  تعداد چهار پروفیل خاک مورد مطالعه قرا ر گرفت. مطالعات صحرایی ونتایج تجزیه ها نشان داد که بافت این خاکها متغیر است . میزان آهک از 4/22 تا 6/88 درصد تغییر می کند. این خاکها ا زنظر مواد آلی خیلی فقیرند . میزان آهن آزاد از ...