نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبنی‌سی, پری‌نازfa_IR
dc.contributor.authorملک شاهی, علیرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:05:29Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:05:29Z
dc.date.available1399-07-09T04:05:29Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:05:29Z
dc.date.issued2010-11-22en_US
dc.date.issued1389-09-01fa_IR
dc.date.submitted2016-04-13en_US
dc.date.submitted1395-01-25fa_IR
dc.identifier.citationبنی‌سی, پری‌ناز, ملک شاهی, علیرضا. (1389). بررسی رابطه‌ی بین مؤلفه‌های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه), 3(11), 131-142.fa_IR
dc.identifier.issn2345-6299
dc.identifier.issn2476-5627
dc.identifier.urihttp://jinev.iaut.ac.ir/article_521735.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/254329
dc.description.abstractتحقیق حاضر با عنوان «رابطه­ی بین مؤلفه­های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن» می­باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. روش جمع­آوری اطلاعات، کتابخانه­ای و میدانی بوده که با استفاده از پرسشنامه­ی محقق ساخته در یک نمونه 30 تایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ پرسشنامه سازمان یادگیرنده 899% و هوش سازمانی 968%‌اندازه­گیری شد. جامعه­ی آماری آن شامل 470 نفر که به صورت تصادفی مرحله­ای 124 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بین تک‌تک مؤلفه­های هوش سازمانی (بینش اشتراک، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، جرأت و شهامت، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد) با سازمان یادگیرنده رابطه معنی‌داری وجود دارد.fa_IR
dc.format.extent358
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزfa_IR
dc.publisherTbriz Branch, Islamic Azad Universityen_US
dc.relation.ispartofنشریه علمی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)fa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Instruction and Evaluationen_US
dc.subjectهوش سازمانیfa_IR
dc.subjectسازمان یادگیرندهfa_IR
dc.subjectمدیران دانشگاهfa_IR
dc.titleبررسی رابطه‌ی بین مؤلفه‌های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue11
dc.citation.spage131
dc.citation.epage142


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد