دوره 38, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • موضوع فلسفه اولی در نظام فلسفی ارسطو و فارابی 

  زاده, طاهره کمالی (دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 2005-05-22)
  بنیادی ترین مساله متافیزیک ارسطو مساله هستی ( وجود ) است و این نکته مسلم است که مساله هستی یا وجود و هست یا موجود در همه مراحل گسترش فلسفیش برای ارسطو هر چند نه به یک نحو مطرح بوده است این مساله در متافیزیک به شکل گسترده ...

 • معنای سنت از دیدگاه سنت گرایان 

  کدیور, محسن؛ کرمی, طیبه (دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 2005-05-22)
  در این دیدگاه سنت با حقیقت مرتبط است و مانند حقیقت می تواند در صورت های خاصی تعیین یافته و جلوه گر شود اما همواره تعینات خاص آن مرتبط و متصل با سنت و یا حقیقت اولیه باقی می ماند دلیل تعیین یافتن سنت در صورتهای خاص نیازهای ...

 • اندیشه های تنزیهی عباد بن سلیمان 

  گذشته, ناصر (دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 2005-05-22)

 • نظریه افعال گفتاری و برخی پیامدهای مهم آن 

  چالشتری, محمدعلی عباسیان (دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 2005-05-22)
  زبان چگونه از عالم حکایت می کند؟ این پرسشی است که از دیرباز قبل تا کنون مورد علاقه بسیاری از فیلسوفان زبان بوده است از نظر بسیاری از فیلسوفان قرن 20 مانند فرگه راسل و ویتگنشتاین متقدم فهم ساختار زبان روشن کننده واقعیت عالم ...

 • بازسازی نظر خیام درباره وجود 

  مصطفوی, زهرا (دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 2005-05-22)
  حکیم عمر خیام با آن که از فلسفه مشا به حساب می آید در چند رساله فلسفی خود به دفاع از نظریه اصالت ماهیت پرداخته و وجود را امری اعتباری و ذهنی می داند وی برای اثبات نظر خود از سه دلیل بهره برده و به شش اشکال پاسخ داده است ...

 • فلسفه و شرایط گفتگو از چشم انداز مولوی با نگاهی تطبیقی به آراء باختین و بوبر 

  پژوهنده, لیلا (دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 2005-05-22)
  این گفتار با بر شمردن دو عنصر زبان شناختی و جامعه شناختی در هر گفتگو بر اصالت ضرورت و اهمیت عنصر جامعه شناختی به عنوان یکی از ارکان و پایه های اساسی برقراری گفتگو تاکید می ورزد از نظرمولوی اساس گفتگو بر بنیاد کنش ارتباطی ...

 • چگونگی پیدایش کثیر از واحد ( نظام فیض ) از دیدگاه شیخ اشراق 

  خادمی, عین الله (دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 2005-05-22)
  در مکتب اشراقی ما با تنوع واژگان درباره صادر اول مواجه هستیم سهروردی در برخی از نوشته های خود مثل التلویحات و الواح عمادی و پرتو نامه و رساله فی اعتقاد الحکما و یزدان شناخت و اللمحات و کلمه التصوف و نظام فیض را به شکل ...

 • ابن سینا و فلک محدد الجهات 

  دادبه, اصغر؛ انواری, سعید (دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 2005-05-22)
  نظام هیئت به طلمیوسی بر مبنای اعتقاد به وجود هشت فلک شکل گرفته بود که محاسبات علم هیئت و نجوم مورداستفاده قرار می گرفت فیلسوفان نخستین مسلمان ( فارابی و ابن سینا) فلک دیگری بر این مجموعه افزودند که بر آن نام محدد الجهات ...

 • مقایسه حکمت بحثی و ذوقی نزد ملاصدرا 

  درزی, راحله؛ قراملکی, احد فرامرز (دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 2005-05-22)
  تامل در نحوه مواجهه ملاصدرا با طریق بخشی فیلسوفان و متکلمان و سلوک ذوقی عرفا در حل مسائل الهیاتی روش شناسی حکمت متعالیه را مورد چالش قرار می دهد و بحث و ذوق از نظر ملاصدرا دو رهیافت کسب معرفتند و اخذ هر یک از آنها مشروط ...

 • رابطه خدا و انسان از دیدگاه حضرت امام خمینی و کی یرکگارد 

  پور, فروغ رحیم (دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 2005-05-22)
  از میان اموری که به رابطه خدا و انسان مربوط می شود سه مساله به طور مشترک در آثار امام خمینی و کی یر کگارد مورد توجه ویژه قرار گرفته است که یکی از آنها هبوط آدم است که منجر به ورود اولین انسان به جهان طبیعت شد امام خمینی ...

 • قیاس مساوات و منطق نسب 

  جعفری, علی اصغر (دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 2005-05-22)
  منطق دانان مسلمان برای توجیه استدلالهای ساده ای ( مانند قیاس مساوات ) دچار گرفتاریهایی شده اند که این گرفتاریها از التزام آنها به قیاس حملی نشات گرفته است ناتوانی منطق قدیم در این زمینه از ناحیه نسبت به ماهی نسبت نیست یعنی ...