مرور دوره 9, شماره 2 (پیاپی 33) بر اساس تاریخ انتشار

 • دیدگاه کارکنان دانشگاه تربیت معلم تهران درباره انگیزه های کاری 

  امیر تاش, علی محمد (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, 1997-05-22)
  اعتقاد بر این است که انگیزه کارکنان، پایه های کارایی و اثربخشی سازمان را تشکیل می دهد. در نتیجه، مدیرانی که به موفقیت سازمان خود پایبند هستند باید برای شناخت عواملی که بیشترین انگیزه را درافراد ایجاد می کند تلاش کنند. تفاهم ...

 • کاربرد منطق فازی در مطالعه رفتار سازمانی نگرشی جدید از گفته های پنهان در رفتار سازمانی 

  مشبکی, اصغر (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, 1997-05-22)
  از آنجایی که رفتار سازمانی در جست و جوی دانش همه جانبه رفتار در محیط های سازمانی از طریق مطالعه منظم فرد، گروه و فرآیندهای سازمانی و منطق فازی نیز دارای انعطاف پذیری فوق العاده ای برای نعانی زبان طبیعی می باشد، لذا، می ...

 • ارزیابی و کنترل استراتژیک در عمل 

  علی احمدی, علیرضا؛ میر محمد صادقی, علیرضا (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, 1997-05-22)
  ارزیابی و کنترل، مرحله ای از فرایند برنامه ریزی استراتژیک می باشد که مدیران عالی باید اطمینان پیدا کنند که برنامه انتخاب شده به درستی اجرا می شود. بدون داشتن یک سیستم ارزیابی، مشاهده واقعیت های برنامه، کاری دشوار است. در ...

 • عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر توزیع درآمد در ایران 

  صدر منوچهری نائینی, علیرضا (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, 1997-05-22)
  براساس نظریه لوئیس و کوزنتس، در روند رشد وتوسعه اقتصادی توزیع درآمد در مراحل اولیه به نفع گروه های پردرآمد جامعه بوده و پس از طی این مرحله است که خودبه خود عامل تعدیل کننده در جامعه به وجود آمده و گروه های کم درآمد جامعه ...

 • انگیزش در مدیریت اسلامی 

  جاسبی, عبدالله (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, 1997-05-22)
  اگر انگیزش را آن عامل درونی بدانیم که همچون موتور محرکه ای انسان را وادار به حرکت و تلاش در جهت رسیدن به هدف یا اهدافی خاص می نماید، ایجاد انگیزش در انسان موضوع بحث همه علمای مدیریت می باشد چرا که توجه به آن در افزایش ...

 • سازمان یادگیرنده نگرشی جدید در مدیریت 

  نجف بیگی, رضا (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, 1997-05-22)