دوره 18, شماره 1 (پیاپی68)

 

ارسال های اخیر

 • نظام حسابداری مدیریت، فرایند تولید به موقع و نرخ بازده سرمایه گذاری 

  رهنمای رودپشتی, فریدون (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, 2006-03-21)
  مدیران شاغل در محیط های تولیدی مبتنی بر JTT حداقل منابع را در اختیار دارند یا اینکه منابع مازاد بر نیاز خود را در دسترس ندارند. بر این اساس ممکن است با مشکلاتی در خصوص تامین مواد خام، انحرافات تولید، بی نظمی در جدول عرضه ...

 • بررسی رابطه بین مخارج سرمایه ای دولت و شاخص های بورس اوراق بهادار تهران 

  طالب نیا, قدرت الله؛ جلیلی, نازنین (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, 2006-03-21)
  در اجراى سیاستهاى مالى دولتها، سرمایه گذاریهاى دولت م یتواند نقش زیادى در گسترش فعالیتهاى بورس اوراق بهادار داشته باشد.لذا این تحقیق در صدد است که رابطه بین مخارج سرمایه اى دولت و تاثیر آن بر فعالیت بورس اوراق بهادار ...

 • افشاء داوطلبانه در گزارشگری مالی: مروری بر نظریه ها و تحقیقات 

  رویایی, رمضانعلی؛ بنی مهد, بهمن (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, 2006-03-21)
  مقاله حاضر ضمن معرفی نظریه های موجود در رابطه با گزارشگری داوطلبانه اطلاعات حسابداری، نتایج آخرین تحقیقات انجام شده درارزیابی نظریه های مذکور را ارائه م یدهد. به دلیل رشد روز افزون گزارشگری اطلاعات مرتبط با محیط زیست ...

 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک تصمیم گیری و ارائه یک الگوی بهینه 

  میرسپاسی, ناصر؛ دانایی, حسن (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, 2006-03-21)
  تصمیم گیری در فرهن گهای سازمانی مختلف می باشد، سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین بکارگیری سب کهای مختلفتصمیم گیری با توجه به نوع فرهنگ سازمانی در جهت اثربخشی سازمان رابطه ای وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است چه مدلی ...

 • ارزیابی اقتصادی و سیاست های کنترل آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل: مورد تهران 

  پژویان, جمشید؛ مقیمی نیا, علی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, 2006-03-21)
  آلودگی هوا که در حال حاضر یکی از عمده ترین مشکلات شهر تهران است به عنوان یک پیامد خارجی منفی هزینه هایی را بر اقتصادکشور تحمیل می کند. این هزینه ها که بعضاً قابل محاسبه نیز نم یباشد، در بلندمدت بر مشکلات زیست محیطی ...

 • فرهنگ و توسعه در کشورهای جهان سوم 

  نجف بیگی, رضا (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, 2006-03-21)
  با گذشت بیش از شصت سال از جنگ بی نالمللی دوم، هنوز بسیاری از کشورهای جهان سوم ازتوسعۀ لازم برخوردار نشده و کیفیتزندگی مردم این کشورها واقعا بهبود نیافته است. این امر در درجۀ اول معلول استفاده و بکارگیری روش و دیدگاهی ...