دوره 2, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگران بر ادراک عمق ورزشکاران مرد و زن 

  شهبازی, مهدی؛ وزینی طاهر, امیر؛ حدادی, نوید (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2010-06-22)
  هدف از انجام این بررسی تأثیر حضور تماشاگران بر افزایش انگیختگی و اثر آن بر ادراک عمق ورزشکاران بود. جامعة آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند که از میان این 58 نفر (23 نفر زن و ...

 • تأثیر یک برنامه آموزش روان‌شناختی بر بهداشت روانی بازیکنان نخبه بسکتبال 

  شاهین طبع, مهران؛ اصلانخانی, محمدعلی؛ عبدلی, بهروز؛ کامکاری, کامبیز (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2010-06-22)
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی یک برنامه آموزش روان‌شناختی بر بهداشت روانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران است. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، تمامی بازیکنان ...

 • مقایسه انگیزه شرکت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعالیت بدنی 

  نوربخش, مهوش؛ فرخی, احمد؛ خاکپور, سعیده؛ فراهانی, همایون (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2010-06-22)
  تحقیقات انجام گرفته در زمینه متغیرهایی که سالمندان را به فعالیت‌های بدنی ترغیب می‌کنند، محدود است. این تحقیق با هدف مقایسه انگیزه شرکت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعالیت بدنی انجام گرفت. آزمودنی‌های این پژوهش 241 نفر ...

 • جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی 

  حبیبی, علی؛ موحدی, احمدرضا؛ نزاکت الحسینی, مریم؛ جلالی, شهین؛ مرادی, جلیل (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2010-06-22)
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی(پرتاب آزاد بسکتبال) بود. نمونه تحقیق،60 دانشجوی مرد (سن 5/1±76/21سال) بودند. ابتدا از پرسشنامة جهت‌گیری ورزشی (با ...

 • نیمرخ فیزیولوژیکی و روان شناختی بدمینتون بازان نخبه ایران 

  کامیاب, زهره؛ همتی نژاد, مهرعلی؛ رحمانی نیا, فرهاد؛ زکی زاده, سیدبهادر (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2010-06-22)
  هدف از این پژوهش، تهیه نیمرخ فیزیولوژیکی و روان‌شناختی بدمینون‌بازان نخبه ایران بود. به‌این منظور 18 بدمینتون‌باز برجسته کشور (8 زن با میانگین سن 09/3± 12/19 سال و 10 مرد با میانگین سن 93/2 ±8/19 سال) در این تحقیق شرکت ...

 • تأثیر تجربه ادراکی – حرکتی بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف نوزادان 8 – 5 ماهه 

  فارسی, علیرضا؛ عبدلی, بهروز؛ کاویانی, مریم؛ کاویانی, اکرم (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2010-06-22)
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تجربه ادراکی – حرکتی بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف نوزادان بود. به‌این منظور 15 نوزاد 8 – 5 ماه‌ی سالم و بالیده به‌صورت تصادفی از مرکز شیرخوارگاه آمنه شهر تهران انتخاب شدند و به‌صورت ...

 • مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران 

  قدس میرحیدری, سید فضل ا..؛ تکلی, همیلا؛ عبداللهی, مرتضی؛ غرایاق زندی, حسن؛ مشهوری, مرضیه؛ قدس میرحیدری, صنم بیگم (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2010-06-22)
  هدف از این تحقیق، مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر واحد 1 تربیت بدنی دانشگاه تهران بود. به این منظور، 109 دانشجوی دختر و 225 دانشجوی پسر انتخاب و با استفاده از پرسشنامه کوپر اسمیت (حاوی 58 ...

 • اثر اعتیاد و فعالیت بدنی رت مادر بر شاخص های رشد جسمی فرزندان نر 

  طاهری, مرتضی؛ شیخ, محمود؛ نقدی, ناصر؛ عرب عامری, الهه؛ نامور اصل, نبی اله (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2010-06-22)
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر اعتیاد و فعالیت بدنی رت مادر بر شاخص‌های رشد جسمی فرزندان نر است. روش تحقیق از نوع تجربی است. جامعه آماری تحقیق، رت‌های صحرایی نژاد آلبینو – ویستار بخش پرورش حیوانات آزمایشگاهی انستیتو پاستور ...