دوره 12, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تعیین مهارت برجسته در رشتۀ تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی: نگرشی به اصول ویژگی‌ تمرین 

  کاشانی, ولی اله؛ آذری, منصوره؛ نیک روان, احمد (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-05-21)
  مهارت ویژه مهارتی کاملاً خاص است که در بین مجموعه مهارت‌های عمومی‌تر قرار می‌گیرد و همان گونه که از تعریف واژۀ ویژه بر می‌آید، استثنایی در میان قواعد کلی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی حضور مهارت ویژه در رشتۀ تیراندازی ...

 • تأثیر فاصله‌دهی تمرین بر یادگیری و قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز 

  رهاوی عزآبادی, رزا؛ شمسی پور دهکردی, پروانه؛ خواجه زاده, مرضیه (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-05-21)
  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر توزیع تمرین بر اکتساب، یادداری با فواصل متفاوت یک و هفت روز و همچنین قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز بود. به همین منظور 32 نفر از دانشجویان دختر با میانگین سنی 24-18 که واحد تخصصی ...

 • تأثیر چرخة بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست 

  بیزادی زاده, سمیه؛ نیکوفر, مرتضی؛ دلاور, رضا (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-05-21)
  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر چرخة بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست بود. جامعة آماری تحقیق تمامی دختران والیبالیست به تعداد 120 نفر با دامنة سنی 20-17 در سال 1397 در شهر بشرویه بود. بدین‌منظور 30 نفر از ورزشکاران دختر ...

 • ارتباط بین چشم ساکن و عملکرد: مدت و مکان خیرگی 

  دهقانی زاده, جلال؛ محمدزاده, حسن (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-05-21)
  چشم ساکن به‌عنوان خیرگی ویژة بینایی به مکانی از فضای حرکتی، شاخصی از کنترل حرکت درنظر گرفته می‌شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط مدت چشم ساکن و مکان تثبیت خیرگی با عملکرد بود. نمونة تحقیق 60 پسر راست‌دست بودند. از چارت ...

 • چرا کودکان و نوجوانان در فعالیت بدنی و ورزشی شرکت می‌کنند؟ بررسی دیدگاه ورزشکاران جوان، والدین و مربیان 

  بابایی زارچ, قاسم؛ صالحی, حمید؛ همتی, رضا (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-05-21)
  هدف این مطالعه بررسی نگرش کودکان و نوجوانان، والدین و مربیان در خصوص ورزش و فعالیت بدنی بود. این مطالعه به روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام گرفت. به این منظور داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با 12 ورزشکار ...

 • تأثیر رنگ پس‌زمینه و جنسیت بر زمان‌بندی پیش‌بینی انطباقی 

  ظهیری, مسعود؛ شهبازی, مهدی؛ بیننده, یدالله (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-05-21)
  توانایی تشخیص مسیر اشیای در حال حرکت و سازماندهی پاسخ حرکتی به‌گونه‌ای که هدف با جسم متحرک در یک نقطه به‌طور همزمان به هم برسند، زمان‌بندی پیش‌بینی انطباقی نامیده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عامل رنگ و جنسیت بر ...

 • تأثیر دستورالعمل‌های کانون توجه بر حافظة فضایی کودکان 

  میراخوری, فاطمه؛ عرب عامری, الهه؛ باقرزاده, فضل الله؛ حمایت طلب, رسول (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-05-21)
  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر دستورالعمل‌های کانون توجه بر حافظة فضایی کودکان بود. به این منظور 30 نفر از کودکان دختر مدارس ابتدایی سطح شهر تهران با میانگین سنی 12-7 سال و براساس نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها ...