مرور دوره 6, شماره 18 بر اساس تاریخ انتشار

 • اسطوره‌ها، زندگان جاوید (به بهانة نقد اسطوره‌شناختی آسمان‌خراش میلاد) 

  اَتونی, بهروز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2010-03-21)
  ما، خام و یاوه می‌اندیشیم اگر بر آن سر باشیم که اسطوره‌ها در همان روزگار کُهن و اسطوره‌ای، به زیر خاک فرورفته‌اند؛ و در سایه‌های دامن‌گسترِ تاریخ و گَردهای گیتی‌نَورد هَزاره‌ها گم آمده‌اند؛ چرا که امروزه، آفرینش هر اثر ...

 • فلز و قداست آن در اساطیر ملی و متون دینی 

  نیکوبخت, ناصر؛ اکبری گندمانی, هیبتاالله؛ محمدی کلهسر, علیرضا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2010-03-21)
  در اساطیر ایران، فلز قداست و اهمیت بسیاری دارد. پیشینیان، این گوهر را با آسمان پیوند داده و برای آن اصلی آسمانی قائل شده‌اند؛ چنانکه گاه دیوارة آسمان را نیز از جنس فلز پنداشته‌اند. فلز به دلیل برخورداری از این پیشینه، عنصری ...

 • بررسی و مقایسه سبک حماسه‌سرایی ایلیاد و شاهنامه از منظر تعهد ادبی 

  قبادی, حسینعلی؛ بزرگ بیگدلی, سعید؛ عباسی, حجت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2010-03-21)
  ایلیاد هومر به عنوان اثری که تأثیری کلان بر جامعة خویش نهاده است، از اولین آثاری است که از منظر «رسالت و تعهد» به آزمون نهاده شد. شاهنامه فردوسی نیز محصول ضرورت و رسالتی است که تاریخ بر دوش شاعر نهاده است. پژوهشِ پیش‌رو ...

 • زبان نشانه‌ها 

  حاتمی, حافظ؛ نصر اصفهانی, محمدرضا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2010-03-21)
  بهره‌گیری از زبان نمادین یا رمزی همواره مورد توجّه شعرا، نویسندگان و هنرمندان بوده است. ظرفیت بالای عنصر زیبایی‌بخش رمز، به همة انواع ادب حماسی، غنایی، عرفانی، نمایشی و تعلیمی امکاناتی فراوان داده است تا شاعر، نویسنده و ...

 • جمال‌شناسی گلشن‌راز 

  عقدایی, تورج (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2010-03-21)
  شبستری در مثنوی گلشن‌راز که متنی عرفانی است، با تکیه بر پیوند دیرینة عرفان و زیبایی، برای بیان و تجسم بخشیدن به دریافته‌های مجردّش، از ابزارهای گوناگون زیبایی‌آفرینی و جمال‌افزا استفاده می‌کند تا انتقال پیامش را آسان کند ...

 • بررسی جایگاه ایزدبانو اَشی در باورهای ایران باستان 

  حسینی, نغمه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2010-03-21)
  این مقاله به بررسی جایگاه اشی (Aši) در اندیشه‌ها و باورهای ایران باستان می‌پردازد. اشی را باید ایزدی پیش زردشتی دانست. او مینویِ پاداش در دین کهن آریایی است. نام او هم در گاهان ـ کهن‌ترین بخش اوستا ـ و هم در اوستای متأخر ...

 • رابعه در گذار از پل مجاز 

  سراّمی, قدمعلی؛ تلخابی, مهری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2010-03-21)
  هدف مقالة پیش رو، آن است که نشان دهد چرا در قلمرو عرفان، همواره این‌گونه یاد شده است که نخست بار، زنی از عشق و محبت الهی دم زده است. در این مقاله، با نگاهی ساختارشکنانه، نخست، تردد روانی رابعه در دو قلمرو عشق وعرفان کاویده ...