نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorکمال زاده, حسام الدینfa_IR
dc.contributor.authorلیاقت, فهیمهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T03:17:48Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:17:48Z
dc.date.available1399-07-09T03:17:48Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:17:48Z
dc.date.issued2017-08-23en_US
dc.date.issued1396-06-01fa_IR
dc.date.submitted2016-10-26en_US
dc.date.submitted1395-08-05fa_IR
dc.identifier.citationکمال زاده, حسام الدین, لیاقت, فهیمه. (1396). رابطه هویت‌سازمانی با سکوت سازمانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول), 26(84), 97-124. doi: 10.22054/jmsd.2017.7857fa_IR
dc.identifier.issn2251-8037
dc.identifier.issn2476-5988
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2017.7857
dc.identifier.urihttp://jmsd.atu.ac.ir/article_7857.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/237712
dc.description.abstractسکوت سازمانی و هویت سازمانی دو مفهوم چالش برانگیز برای سازمان ها محسوب می شود و هدف این پژوهش نیز بررسی رابطه ی بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان شهرداری بندرعباس می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شهرداری مرکزی بندرعباس بوده که تعداد 80 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی چنی و سکوت سازمانی ونداین و همکاران می باشد که پس از اطمینان از روایی محتوی و پایایی مورد استفاده قرار گرفتند. جهت دستیابی به نتایج از نرم افزارهای SPSSو PLS استفاده شد و نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که هویت سازمانی با سکوت سازمانی رابطه ی مثبت معنادار دارد. نتایج آزمون فرضیه های فرعی نشان می دهد عضویت و وفاداری (مولفه های هویت سازمانی) با سکوت نوع دوستانه رابطه ی مثبت و معنادار و با سکوت مطیع و سکوت تدافعی رابطه ی معکوس دارند. هم چنین شباهت از مولفه های هویت سازمانی با سکوت تدافعی و سکوت مطیع رابطه ی مثبت و معنادار دارد اما با سکوت نوع دوستانه رابطه ی معناداری ندارد.fa_IR
dc.format.extent588
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علامه طباطباییfa_IR
dc.publisherAllameh Tabataba’i Universityen_US
dc.relation.ispartofمطالعات مدیریت (بهبود و تحول)fa_IR
dc.relation.ispartofManagement Studies in Development and Evolutionen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2017.7857
dc.subjectهویت سازمانیfa_IR
dc.subjectسکوت سازمانیfa_IR
dc.subjectسکوت تدافعیfa_IR
dc.subjectسکوت مطیعfa_IR
dc.subjectسکوت نوع دوستانهfa_IR
dc.titleرابطه هویت‌سازمانی با سکوت سازمانیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسfa_IR
dc.citation.volume26
dc.citation.issue84
dc.citation.spage97
dc.citation.epage124


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد