نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorوکیلی, نجمهfa_IR
dc.contributor.authorصارمی, شهرزادfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T03:13:26Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:13:26Z
dc.date.available1399-07-09T03:13:26Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:13:26Z
dc.date.issued2016-02-20en_US
dc.date.issued1394-12-01fa_IR
dc.date.submitted2016-02-27en_US
dc.date.submitted1394-12-08fa_IR
dc.identifier.citationوکیلی, نجمه, صارمی, شهرزاد. (1394). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی در معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران. نوآوری های مدیریت آموزشی, 11(1), 110-99.fa_IR
dc.identifier.issn2008-1138
dc.identifier.urihttps://jmte.riau.ac.ir/article_921.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/236192
dc.description.abstractپژوهش حاضر سعی دارد رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل می دهند که 300 نفر بودند و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 169 نفر بدست آمد. روش جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه فرهنگ دنیسون و پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران بود. روش تجزیه وتحلیل با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون صورت پذیرفته و نتایج آزمون ها نشان داد بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنfa_IR
dc.publisherRudehen Islamic Azad Universityen_US
dc.relation.ispartofنوآوری های مدیریت آموزشیfa_IR
dc.relation.ispartofThe Journal of Modern Thoughts in Educationen_US
dc.subjectواژگان کلیدی: فرهنگ سازمانیfa_IR
dc.subjectیادگیری سازمانیfa_IR
dc.subjectمعاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایرانfa_IR
dc.titleبررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی در معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعضوهیات علمیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue1
dc.citation.spage110
dc.citation.epage99


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد