اثرات EHP (Enterocytozoon Hepatopenaei)بر میگوی پا سفید(Penaeus vannamei) و روشهای کنترل و پیشگیری از بروز بیماری در مزارع پرورش میگو

Text

مقاله ترویجی

(2020-02-20)
پرورش میگو یکی از محورهای مهم فعالیت های شیلاتی در جنوب کشور و بخصوص استان هرمزگان بوده و این روند باعث اشتغال زایی بالایی در استان هرمزگان که رتبه اول تولید در سال 1397 را داشته خواهد گردید .مطالعات نشان داده که مهمترین چالش پیش روی صنعت پرورش میگو در دنیا بحث بیماری های میگوی پرورشی است. اهمیت و شناخت اولیه برخی از مهمترین بیماری هایی که موجب کاهش تولید در دنیا شده است از ضروریات دانش آبزی پروان در مزارع پرورش میگو است. انگل درون سلولی hepatopenaei Enterocytozoon ( (EHPیکی از مهمترین بیماری هایی است که آبزی پروان را دچار مشکل کرده و باعث کاهش زیادی در تولید بسیاری از مناطق جنوب شرق آسیا در سالهای اخیر شده است. حضور این انگل که از خانواده قارچ ها می باشد در بسیاری از گونه های تجاری میگو و همچنین میگوی پا سفید گزارش شده است. این انگل دلیل اصلی کاهش میزان رشد در میگوها بوده و با مختل کردن فرایند هضم وجذب در بدن ، میگوها ضعیف و مستعد به انواع بیماری ها می گردند. این انگل از طریق خوراکی ، آب و سایر میگوها به راحتی منتقل شده و حتی در شرایط بستر استخرها به دلیل دیواره مقاوم ایجاد شده در اسپور تا یکسال قابلیت زنده مانی دارند. بهترین راهکارهای کاهش میزان اسپور در استخرها ، مدیریت مناسب پرورش ، تهیه لاروهای عاری از این بیماری و آماده سازی مناسب استخر عنوان شده است. در این مقاله روشهای انتقال ، درگیری و شناسایی این بیماری به اختصار بیان گردد.
مجموعه‌ها: