اصول و روش صحیح نمونه برداری در مزارع پرورش میگو

Text

مقاله ترویجی

(2020-02-20)
انجام صحیح و دقیق نمونه برداری دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. رعایت ننمودن اصول مناسب در هنگام نمونه برداری میتواند سبب گمراهی فرد ارزیابی کننده و ارائه راهکارهای نامناسب گردد نظر به اهمیت این موضوع در صنعت و دانش آبزی پروری نوشتار پیش رو سعی در معرفی و توضیح روشهای تهیه نمونه های آب و رسوب برای بررسی موجودات زنده و همچنین دیگر سنجه )Parameter )های آنها و همچنین معرفی تجهیزات معمول برای انجام نمونه برداری دارد.
مجموعه‌ها: