اهمیت مطالعات آسیب شناسی در تشخیص بیماریهای میگو

Text

مقاله ترویجی

(2020-02-20)
چکیده بدیهی است در هنگام بروز یک بیماری در میگو، تغییراتی در بافتهای مختلف بدن ایجاد میشود که در واقع مطالعه همین تغییرات مبنا و اساس پاتولوژی را تشکیل میدهد. بافت شناسی به عنوان یک ابزار تشخیص، بیماری را معلوم میکند ولی باید کلیه اطالعات محیطی و بهداشتی به دست آمده یک جا جمع شود تا تصویر کاملتری از بیماری ارائه شود. هر چند از تکنیکهای تشخیصی سریع شبیه روش مولکولی PCR که بسیار حساس و اختصاصی است برای تشخیص یک عامل بیماریزا استفاده میگردد، ولی معموال در این روش با استفاده از یک بافت مشخص میتوان سایر عوامل بیماریزا را شناسایی نمود. لیکن بدون آماده سازی مناسب اولیه و تهیه مقاطع آسیب شناسی بررسی ضایعات ناشی از عوامل بیماریزا بر روی اندامکهای داخل سلول، تشخیص قطعا با مشکل روبرو خواهد بود. تکنیک بکار رفته در این روش بر اساس مطالعه و شناسایی اختالالت عملکردی و تغییرات ساختاری بافت ها میباشد که بر اساس عوامل ظاهری و آرایش سلول ها در ساختار طبیعی یک بافت نوع بیماری تشخیص داده میشود. بنابراین بهترین روش برای تأئید تشخیص عوامل بیماریزای باکتریایی و ویروسی تکنیک تشخیصی آسیب شناسی است که امروزه از آن به عنوان یک روش تائیدهی طالئی )test Golden )نام برده میشود.
مجموعه‌ها: