مرور مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر بر اساس پدیدآور