نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفربود, فرزادfa_IR
dc.contributor.authorسیدین اردبیلی, سید مهدیfa_IR
dc.contributor.authorسحری, محمد علیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T03:04:34Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:04:34Z
dc.date.available1399-07-09T03:04:34Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:04:34Z
dc.date.issued2002-03-21en_US
dc.date.issued1381-01-01fa_IR
dc.identifier.citationفربود, فرزاد, سیدین اردبیلی, سید مهدی, سحری, محمد علی. (1381). ارزیابی مقدار نشاسته آسیب دیده بر اثر صدمات مکانیکی در تعدادی از کارخانه های آرد گندم. کشاورزی (منتشر نمی شود), 4(1), 1-14.fa_IR
dc.identifier.issn5524-1562
dc.identifier.urihttps://joa.ut.ac.ir/article_10428.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/233101
dc.description.abstractبه منظور ارزیابی وضعیت صنعت آرد و کیفیت آردهای گندم در کشور 10 کارخانه آرد در تهران و حومه انتخاب و از هر کدام دو نمونه آرد سبوس گرفته و نول تهیه شد و شش ویژگی رطوبت خاکستر حداکثر ویسکوزیته اندازه ی ذرات عدد فالینگ و عدد مالتوز اندازه گیری و مقدار نشاسته ی آسیب دیده هر یک از نمونه ها با استفاده از عدد مالتوز تعیین و گزارش شد. نتایج آنالیز واریانس ویژگی های رطوبت عدد فالینگ و عدد مالتوز آرد تهیه شده از کارخانه های مختلف در سطح پنج درصد اختلاف معنی دار نشان داد. آنالیز واریانس ویژگی های خاکستر و اندازه ی ذرات حاصل از الک 180 و 125 و زیر الک 106 میکرومتر برای دو نوع آرد مورد بررسی در سطح پنج درصد معنی دار بود. آنالیز واریانس ویژگی اندازه ذرات حاصل از الک 475 و 106 میکرومتر برای نوع آرد و کارخانه اختلاف معنی دار نداشت ولی ویژگی حداکثر ویسکوزیته برای نوع آرد و کارخانه اختلاف معنی دار نشان داد. همچنین به منظور بررسی تاثیر ویژگی ها بر یکدیگر آنالیز رگرسیون گام به گام انجام شد که در آن عدد فالینگ عدد مالتوز و حداکثر ویسکوزیته به عنوان ویژگی های وابسته و رطوبت خاکستر و اندازه ذرات به عنوان ویژگی های مستقل در نظر گرفته شد. میزان همبستگی بین ویژگی ها تعیین شد و نتایج حاصل نشان داد که از 20 نمونه آرد به جز چهار مورد میزان آسیب دیدگی در محدوده مجاز (18-3 درصد) قرار داشت. همچنین میزان آسیب دیدگی آردهای نول و سبوس گرفته متفاوت بود.fa_IR
dc.format.extent417
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofکشاورزی (منتشر نمی شود)fa_IR
dc.relation.ispartofAgriculture (Not Published)en_US
dc.subjectآردfa_IR
dc.subjectآرد گندمfa_IR
dc.subjectآرد نولfa_IR
dc.subjectسبوس گرفتهfa_IR
dc.subjectنشاستهfa_IR
dc.subjectنشاسته آسیب دیدهfa_IR
dc.titleارزیابی مقدار نشاسته آسیب دیده بر اثر صدمات مکانیکی در تعدادی از کارخانه های آرد گندمfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار پژوهشکده غله و نان کشور، تهرانfa_IR
dc.citation.volume4
dc.citation.issue1
dc.citation.spage1
dc.citation.epage14


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد