نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorکیانوش, غلام عباسfa_IR
dc.contributor.authorرضوانی خورشیدی, عنایتfa_IR
dc.contributor.authorکاظمی تبار, سید کمالfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T03:04:34Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:04:34Z
dc.date.available1399-07-09T03:04:34Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:04:34Z
dc.date.issued2002-09-23en_US
dc.date.issued1381-07-01fa_IR
dc.date.submitted2016-07-18en_US
dc.date.submitted1395-04-28fa_IR
dc.identifier.citationکیانوش, غلام عباس, رضوانی خورشیدی, عنایت, کاظمی تبار, سید کمال. (1381). بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سویا از نظر اسیدهای چرب و پروتئین دانه. کشاورزی (منتشر نمی شود), 4(2), 35-48.fa_IR
dc.identifier.issn5524-1562
dc.identifier.urihttps://joa.ut.ac.ir/article_10427.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/233100
dc.description.abstractبه منظور بررسی تنوع بین ارقام سویا و گروه بندی آنها از لحاظ اسیدهای چرب و پروتئین دانه و همچنین مطالعه روابط بین صفات مربوط به کیفیت دانه با صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی از طریق تجزیه همبستگی کانونیک، تعداد 25 رقم سویا درقالب یک طرح مربع لاتیس در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران کشت شد. تعداد 20 صفت زراعی و هشت صفت مربوط به کیفیت اندازه گیری شد. تنوع موجود در بین ارقام در کلیه صفات معنی دار بود. وراثت پذیری عمومی برای تعداد روز تا گل دهی بیشترین و برای درصد پروتئین کمترین مقدار بود. همبستگی درصد اسید اولئیک با صفات طول دانه، وزن هزاردانه و درصد روغن مثبت و با اسید لینولئیک و اسید لینولنیک و سطح برگ منفی بود. مطالعه مهمترین جفت معادلات کانونیک بر ارتباط صفات فنولوژیک و صفات مربوط به مورفولوژی برگ و وزن هزاردانه با کیفیت روغن دانه سویا تأکید دارد. در تجزیه خوشه ای براساس هشت صفت کیفی ارقام به شش گروه تقسیم شدند و تلاقی بین گروه ها برای بیشترین تنوع برای هر صفت تعیین شد.fa_IR
dc.format.extent480
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofکشاورزی (منتشر نمی شود)fa_IR
dc.relation.ispartofAgriculture (Not Published)en_US
dc.subjectتجزیه خوشه ایfa_IR
dc.subjectتجزیه همبستگی کاتونیکfa_IR
dc.subjectتنوع ژنتیکیfa_IR
dc.subjectسویاfa_IR
dc.titleبررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سویا از نظر اسیدهای چرب و پروتئین دانهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentاستادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران، مازندرانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد رشته اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران، مازندرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران، مازندرانfa_IR
dc.citation.volume4
dc.citation.issue2
dc.citation.spage35
dc.citation.epage48


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد