مرور پژوهشنامه ادبیات کردی بر اساس موضوع "<i>ژانی گەل</i>"

  • نمود رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات کردی: بررسی جایگاه و آثار ابراهیم احمد 

    کاظمی, بهار؛ کاظمی, بهار؛ احمدی, جمال؛ احمدی, جمال؛ قوامی, بدریه؛ قوامی, بدریه؛ برزویی, رضا؛ برزویی, رضا (پژوهشکده کردستان‌شناسی دانشگاه کردستانKurdistan Studies Institute, University of Kurdistan, 2021-02-19)
    اصطلاح رئالیسم، به معنی واقع­گرایی، به جنبش ادبی در قرن نوزدهم اطلاق می‌شود که در انگلستان و فرانسه ظهور کرد. رئالیسم سوسیالیستی نیز گونه­ای از رئالیسم است که در سده بیستم ظهور یافت و به تحلیل اجتماعی، مطالعه و تجسّم روابط ...