بررسی اثر باکتری آئروموناس هیدروفیلا بر ساختار بافتی کبد و اندام‌های ایمنی ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

Effect of Aeromonas hydrophila in the tissue structure of liver and immune organs in Acanthopagrus latus

Text

مقاله کامل

Full Research Paper

(2018-09-23)
یکی از مشکلات عمده و قابل توجه در پرورش ماهیان و آبزی پروری در کل دنیا، بیماری‌های باکتریایی است. باکتری آئروموناس هیدروفیلا یک عامل بیماری‌زای فرصت طلب است. این باکتری مسئول گستره وسیعی از بیماری‌های باکتریایی در ماهیان می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی ساختار بافتی کبد، طحال و راس کلیه در ماهی شانک زردباله تحت مواجهه با باکتری آئروموناس هیدروفیلا به روش غوطه وری بود. به همین منظور، 90 ماهی شانک زردباله به مدت 3 هفته تحت مواجهه با غلظت هایی شامل(Cfu/ml106 و Cfu/ml103) از آئروموناس هیدروفیلا قرار گرفتند. پس از تشریح ماهی نمونه‌های بافتی از کبد، طحال و راس کلیه اخذ و در محلول فرمالین بافر 10 درصد جهت تثبیت شدن قرار داده شد. مقاطعی به ضخامت 6-5 میکرومتر از بافت‌ها تهیه گردیده و با هماتوکسیلین-ائوزین برای بررسی با میکروسکوپ نوری رنگ‌آمیزی شدند. بر طبق نتایج، تغییرات آسیب‌شناختی در اندام کبد شامل، هیپرتروفی هسته، هیپرتروفی یاخته‌ای، وجود یاخته‌هایی با اشکال نامنظم، واکوئله شدن یاخته‌های کبدی، قرار گرفتن هسته در موقعیت جانبی، اتساع سینوزوئیدی، اتساع فضای دیس، واکوئله شدن هسته، دژنره شدن سیتوپلاسم، تجمعات ملانوماکروفاژی، احتقان خون، بافت مردگی، دژنره شدن هسته و خونریزی بود. در اندام طحال تغییرات ساختار بافتی شامل افزایش تجمعات و تراکم ملانوماکروفاژی در تمامی نمونه‌ها بود. تغییرات آسیب شناختی مشاهده شده در راس کلیه شامل خونریزی، تجمعات ملانوماکروفاژی، کشیده شدن غشای پایه لوله‌های کلیوی بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عفونت ایجاد شده به وسیله آئروموناس هیدروفیلا باعث تغییر در ساختار بافتی کبد و اندام‌های ایمنی (طحال و راس کلیه) می‌شود.
Bacterial diseases in cultured fish are considering the main problem with aquaculture system in world. Aeromonas hydrophila is an opportunist pathogen in fish and responsible for wide range of fish diseases. The aim of this study was to assess the structure of tissue liver, spleen and head kidney in Yellow fin Sea bream Acanthopagrus latus, under exposure to the Aeromonas hydrophila by immersion way. In this regard, 90 A. latus were exposed to sub lethal concentrations of Aeromonas hydrophila (103,106CFU/ml) for 3 weeks. The samples tissues were taken from the liver, spleen and head kidney after fish dissection and were fixed 10% neutral buffered formalin. Five-Six micrometer thick sections were obtained and were stained in hematoxylin-eosin for examination in light microscopy. According to the results, the pathological changes in the liver included vacuolation of hepatocytes, nuclear hypertrophy, focal necrosis, dilation of sinusoid and diss spaces, melanomacrophages aggregates and hemorrhage. According to the results, the pathological changes in the spleen included an increase in melano-macrophage aggregates in the all samples. The histopathological changes in the head kidney included an increase in melano-macrophage aggregates, hemorrhage, lifting of tubular basement membrane and Empty spaces between cells. The results of the present study showed that the alternations of liver and immune organs tissue structure and function in Achantopagrus latus caused by the A. hydrophila infection.
مجموعه‌ها: