مطالعه تغییرات بافتی سلول های رنگدانه‌ای (کروماتوفور) در پوست ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) پس از مواجهه با باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas. hydrophila)

Study of chromatophore cells histological changes in skin of Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus) after exposure to Aeromonas hydrophila

Text

مقاله کامل

Full Research Paper

(2017-09-23)
هدف از این مطالعه بررسی تغییرات بافتی سلول‌های رنگدانه‌ای ماهی شانک زرد باله، پس از مواجهه با باکتری آئروموناس هیدروفیلا بود. به این منظور 70 ماهی در قالب سه گروه تقسیم‌بندی شد. یک گروه به عنوان شاهد بدون مواجه شدن با باکتری و دو گروه به عنوان تیمار برای مواجه شدن با دو دوز 103 و 106 از باکتری به روش غوطه‌ورسازی تقسیم شدند. ماهیان مواجه شده با باکتری به مدت 21 روز در شرایط آزمایشگاه نگهداری شدند. نمونه‌برداری از بافت پوست در روزهای صفر، سه، هفت، چهارده و بیست و یک انجام گرفت. بلافاصله نمونه‌های بافتی اخذ شده برای تثبیت شدن در فرمالین 10 درصد قرار داده شدند. برش‌های بافتی با هماتوکسیلین- ائورین رنگ‌آمیزی شدند. بر طبق نتایج حاصل از مطالعات هیستومتریک، ضخامت سلول‌های کروماتوفور در هر دو گروه (103، 106) در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی‌داری کاهش می یابد (05/0 > p). نتایج حاضر نشان داد که ساختار بافتی و اندازه سلول‌های رنگدانه‌ای، که از مهم‌ترین سلول‌های موجود در پوست ماهی هستند، می‌توانند با عفونت ناشی از باکتری تغییر یابند.
The aim of this study was to investigat the histological changes of chromatophore cells in Yellowfin Seabream Acanthopagrus latus, after exposure to the Aeromonas hydrophila. In this regard, seventy fish were divided into three groups, one group didn't affect by bacteria and therefore was considered as control group. Other two groups were exposed to 103 and 106 concentration in immersion way. Fishes were kept under experimental condition for 21 days. Tissue samples were taken from skin at the 0, 3, 7, 14 and 21 days of experiment. The samples were fixed in 10% neutral buffered formalin. Tissue sections stained with hematoxylin and eosin. According to the results, histometrical studies in both groups (103, 106) compared to control group showed that thickness of chromatophore cells layer was decreased significantly (p
مجموعه‌ها: