تاثیر مکمل ال-کارنیتین بر شاخص‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی شانک زردباله (Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782)

Effects of dietary L- carnitine supplementation on biochemical indices and antioxidant activity in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782)

Text

مقاله کامل

Full Research Paper

(2017-06-22)
مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثر مکمل ال-کارنیتین بر شاخص‌های بیوشیمیایی (پروتئین تام، چربی تام، گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، گلوبولین، آلبومین و اسیدهای چرب آزاد) و فعالیت آنتی‌اکسیدانی (سوپراکسیداز دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز) ماهی شانک زردباله طراحی گردید. در این تحقیق، 240 ماهی با میانگین وزنی 46/0±23/3 گرم بصورت تصادفی در چهار گروه 60 تایی ( با سه تکرار و در هر تکرار 20 قطعه ماهی) در مخازن پلاستیکی 60 لیتری قرار گرفتند و با رژیم غذایی محتوی 0، 400، 800 و 1200 میلی گرم بر کیلوگرم ال-کارنیتین به صورت روزانه مورد تغذیه قرار گرفتند. بعد از نه هفته، رژیم غذایی محتوی 800 میلی گرم بر کیلوگرم ال کارنتین منجر به افزایش معنی‌دار اسیدهای چرب آزاد، پروتئین تام، آلبومین، گلوبولین، فعالیت سوپراکسیدازدیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز و کاهش معنی‌دار کلسترول، تری گلیسیرید و چربی تام شد. با توجه به نتایج حاضر می‌توان بیان نمود که رژیم غذایی 800 میلی‌گرم بر کیلوگرم ال-کارنیتین می تواند بر شاخص‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ماهی شانک زردباله تاثیرگذار باشد.
In the present study the effect of L-carnitine supplementation on biochemical parameters (total protein, total lipid, glucose, cholesterol, triglyceride, globulin, albumin and free fatty acid) and antioxidant activity (superoxidase dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPX)) in yellow fin seabream was investigated. A number of 240 fish with mean weight of 3.23± 0.46 g were randomly assigned into four groups (three replicates, 20 fish per tank) in 60 L-plastic tanks and fed with four experimental diets prepared by adding carnitine at the concentrations of 0, 400, 800, and 1200 mg kg-1 diet (referred as C0, C400, C 800 and C1200, respectively). After nine weeks of the feeding trial, a significant increase in free fatty acids, globulin, albumin, total protein, SOD and GPX and a significant decrease in cholesterol, triglyceride and total lipid were observed, in the fish fed with C800 diet compared to those fed with other diets. The diet containing 800 mg kg-1 dietary L- carnitine may have a marked effect on biochemical indices and antioxidant activity of yellow fin seabream.
مجموعه‌ها: