بررسی ویروس‌شناسی و سرولوژی بیماری زبان آبی در گوسفندان برخی از مناطق ایران

Virological and werological wurvey on bluetongue disease in sheep in some parts of Iran

Text

(2013-06-22)
زبان آبی (بلوتانگ)1 یکی از بیماری های حاد و تحت حاد ویروسی در نشخوارکنندگان اهلی و وحشی می باشد .این تحقیق جهت بررسی وضعیت این بیماری با استفاده از روش های تشخیصی سرولوژی و نیز جدا سازی ویروس انجام گرفت. در فاصله زمانی سال های 1385-1382، از گوسفنداری های 9 استان شامل مرکزی، اردبیل، یزد، قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، گلستان و اصفهان از 432 رأس گوسفند مشکوک به بیماری نمونه هایی تهیه گردید. ابتدا با انجام روش الایزای رقابتی2 وجود پادتن ضد ویروس زبان آبی در287 نمونه محرز گردید. جهت جدا سازی ویروس، از نمونه های بافی کوت خون تعداد 65 نمونه به تخم مرغ های SPF 3 جنین دار تلقیح4 و پس از ازدیاد ویروس، تلقیح به سلول های Vero و BHK انجام شد. در 22 مورد نمونه تلقیح شده، ضایعات سلولی مشاهده گردید که با انجام آزمایش خنثی سازی سرم تأیید گردید. پس از تعیین عیار ویروس، آماده سازی جهت مشاهده با میکروسکوپ الکترونی صورت گرفت و اجرام ویروسی در ابعاد nm 72×70 مشاهده شد. تزریق ویروس خالص شده و نیز خون کامل نمونه های اولیه در گوسفندان حساس موجب بروز علائم بالینی گردید.پس از تهیه نمونه از گوسفندان مبتلا شده، تمام مراحل مجدداً انجام گرفت که نتایج حاصله مؤید وجود ویروس زبان آبی می باشد.
Bluetongue is an acute and subacute viral diseases of domestic and wild ruminants.This research was conducted to assess the disease status using serological diagnostic methods and virus isolation were performed. During the period 2003-2006, from sheep farms of 9 provinces including Markazi, Ardabil, Yazd, Qom, East Azarbaijan, West Azarbaijan, Qazvin, Isfahan and Golestan, Four handred thirty two samples collected in suspected sheep to disease. In first stage, by ELISA method, the antibody against bluetongue virus were found in two hundred eighty seven samples. For virus isolation, from samples of buffy coats, sixty five samples inoculated to embryonated SPF eggs and after virus propagation, re-inoculated into Vero and BHK cell cultures. In twenty two inoculated samples, the cell lesions was observed. With serum neutralization test confirmed. After titration the virus, preparation for observation under electron microscopy done, and, viral particles were found in 70x72nm. After injection the purified virus and whole the primary samples, sensitive sheep,the clinical signs seen. After obtaining blood samples from sheep infected, the all of the steps was again the results confirm there is bluetongue virus.
پدیدآور نامشخص
مجموعه‌ها: