دوره 10, شماره 29

 

ارسال های اخیر

 • جانشینی شکل زمان گذشته افعال به وسیلة اشکال دیگر(زمان افعال) در زبان روسی معاصر 

  پور, علیرضا ولی؛ رهبری, مهناز (دانشگاه تهران, 2006-01-21)

 • گروه های اسمی روسی با معنای مکان و زمان درحالت اضافی و معادل های آنها در زبان فارسی 

  اول, علی مداینی (دانشگاه تهران, 2006-01-21)
  حالت اضافی در زبان روسی نسبت به دیگر حالت ها بیان کنندة معانی مختلف دستوری است. این حالت با توجه به ساختار آن(با حروف اضافه یا بدون حروف اضافه) می تواند بیان کنندة مالکیت‘ خصوصیت‘ ارتباط چیزی با چیز دیگر (??eH ?apT?? oTe? ...

 • راجع به برخی اشتباهات مرسوم زبان آموزان ایرانی در گفتار روسی 

  غلامی, حسین (دانشگاه تهران, 2006-01-21)
  اشتباه به معنی دور شدن از قواعد کلی پذیرفته شده در سطوح واژگان ‘ ترکیب کلمات و جملات می باشد. از آنجا که بررسی و مطالعه و مشاهدة اشتباهات گفتاری زبان آموزان‘ امکان تعیین میزان سطح سختی مبحث مورد نظر در آموزش و ارائه راه ...

 • جایگاه چخوف در ادبیات جهان 

  زینالی, بهرام (دانشگاه تهران, 2006-01-21)
  خلاقیت ادبی و آثار آنتون پاولویچ جایگاه ویژه ای را در ادبیات جهان به خود اختصاص داده است که این امر مرهون سبک نوشتاری و ادبی‘ شیوایی کلام‘ اختصار‘ موضوع آثار‘ ویژگی های زبانی ‘ پویایی‘ ساختار منحصر به خود و خلاقیت نویسنده ...

 • بررسی اشتباهات گفتاری در رسانه های جمعی روسی زبان ایرانی 

  زهرایی, سید حسن؛ یاغچی, شهناز محمدزاده (دانشگاه تهران, 2006-01-21)
  رابطة تعاملی بین رسانه های جمعی و زندگی اجتماعی‘ اعضای جامعه را مدام با مسائل فرهنگی روبرو می سازد. زبان یکی از لایه های مهم محیط پیرامونی انسان است و از این رابطه دو سویه با رسانه های جمعی ‘ تأثیر می پذیرد . در حال حاضر ...

 • مقایسة تکواژ ریشه در زبان روسی و فارسی 

  لسانی, حسین (دانشگاه تهران, 2006-01-21)
  در زبان های مختلف تکواژ ریشه هسته مرکزی واژه را تشکیل می دهد. تکواژ ریشه مانند سایر تکواژها ‘ می تواند دارای معانی دستوری یا واژه ساز ی باشد. در زبان روسی اهمیت تکواژ ریشه از لحاظ معنی دستوری به مراتب از زبان فارسی غنی تر ...

 • بررسی مقایسه ای جملات مرکب وابسته با معنای علت در زبان های روسی واسپانیایی رافائل گوسمان تیرادو 

  تیرادو, رافائل گوسمان؛ خرویلا, انریکه کرو (دانشگاه تهران, 2006-01-21)
  مقایسة انجام شده میان دو زبان روسی و اسپانیایی نشان می دهد که جملات مرکب وابسته با جمله پیرو متمم قیدی با معنای "علت" در هر یک از دوزبان فوق به گونه ای خاص پیچیده و مرکب بیان می شوند. به هنگام تجزیه و تحلیل مقایسه ای این ...

 • استفاده از واژه های اضافی در ساختار جملات مرکب شفاهی 

  احمدی, مریلا (دانشگاه تهران, 2006-01-21)
  صرفه جویی در کاربرد کلمات و جلوگیری از تکرار کلمات مربوط به تمام سطوح زبانی می شود. در مقاله سعی شده اشکال مختلف استفاده از کلمات اضافی و تکرار کلمات در جملات مرکب شفاهی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین موارد مربوط به نحو و ...

 • مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی 

  حسینی, امیر؛ هنرور, مریم (دانشگاه تهران, 2006-01-21)
  جملات بدون شخص یکی از موضوعات مهم زبان روسی است که بسیاری از زبانشناسان روسی به آن پرداخته اند. و آن عبارت از جملاتی است که اشاره به فاعل ظاهری ندارد و اثری از آنچه که در دستور سنتی روسی به آن فاعل می گویند در این گونه ...