دوره 10, شماره 28

 

ارسال های اخیر

 • زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین 

  پور, مرضیه یحیی؛ بونین, ایوان (دانشگاه تهران, 2005-12-22)
  بررسی مرگ و زندگی از موضوعات اصلی آثار ایوان آلکسشی یویچ بونین است. بونین آخرین نویسندة کلاسیک ادبیات روسیه با انجام سفرهای بسیاری توانست آثاری هم چون آقایی از سانفرانسیسکو خلق کند که این داستان حاصل تأثیرات این سفرهاست. ...

 • نقش حافظه در فرایند یادگیری زبان خارجی 

  گشمردی, محمودرضا (دانشگاه تهران, 2005-12-22)
  فلاسفه جزء اولین کسانی بودند که به حافظه توجه نمودند و سعی در کشف ویژگی ها و ارائه مفهومی روشن از آن داشتند. نگاه فلسفی صرف‘ پاسخگوی سایر سؤالات بشر در خصوص توانایی های حافظه در امور مختلف نبود. از این رو‘ روانشناسی با هدف ...

 • ویژگی های واج از دیدگاه مکاتب واج شناسی مسکو و پترزبورگ و مقایسة اجمالی با مطالب موجود در فارسی 

  پور, علیرضا ولی (دانشگاه تهران, 2005-12-22)
  واج شناسی بخشی از زبان شناسی است‘ که به مطالعة ویژگی های نظام آوایی زبان می پردازد. نظریه پردازی ارائه شده دراین بخش از زبان شناسی در چارچوب مکاتب مختلف واج شناسی دارای جنبه های همگانی و اختصاصی است. درواج شناسی اختصاصی ...

 • روش های مورد استفاده در کتب آموزش زبان اسپانیایی به خارجی ها 

  الهی, علی فیض (دانشگاه تهران, 2005-12-22)
  گزینش کتاب و اطلاعات آموزشی لازم برای یک دورة آموزشی زبان اسپانیایی‘ به عنوان زبان خارجی ‘ مستلزم به کارگیری عوامل متعددی است. اگر چه اصول و قواعد فرایند تعلیم- یادگیری زبان اسپانیایی ‘ به عنوان زبان خارجی‘ در طول تاریخ ...

 • مضمون زمان ازمنظر شعرای فرانسوی قرن نوزدهم میلادی 

  علوی, فریده (دانشگاه تهران, 2005-12-22)
  ارتباط تنگاتنگ زمان با زندگی بشری بیانگر توجه به آن درعرصه ادبی است. طول عمر انسان متأثر از حیطة زمانی است که برای زندگی آن ها از بدو تولد تا لحظه مرگ تعریف شده است. حتی احساسات بشری گریزی از عواقب گذر زمان ندارند: حالاتی ...

 • زن وادبیات در آمریکای لاتین 

  روستا, مریم حق (دانشگاه تهران, 2005-12-22)
  اگر چه کشورهای آمریکای لاتین بسیار جوانند‘ اما ادبیاتی غنی و ارزشمند دارند. با بررسی تاریخ ادبیات کشورهای آمریکای لاتین دربرابر فهرستی طویل از نام مردان‘ نام زنانی نیز به چشم می خورد که با تلاش فراوان توانسته اند. به این ...

 • بررسی واژه های شبه گزاره در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی 

  لسانی, حسین (دانشگاه تهران, 2005-12-22)
  در زبان روسی به واژه ای که به تنهایی و یا به کمک دیگر واژه های دیگر بتوانند نقش گزاره را ایفا نماید‘ شبه گزاره می گویند. واژه های شبه گزاره در زبان روسی کلماتی هستند که نهاد واقعی جمله را معمولاً در حالت به ای قرار میدهند. ...

 • تعادل واژگانی در ترجمة متون دینی : چالش ها و راهکارها 

  انوشیروانی, علیرضا (دانشگاه تهران, 2005-12-22)
  بحث اصلی این مقاله‘ مطالعه و بررسی تعادل واژگانی و چالش ها و راهکارهای آن با تأکید بر ترجمه متون دینی است . بدین منظور‘ ابتدا چند تعریف از ترجمه ارائه گردیده و به اجزای تشکیل دهندة تعادل ترجمه ای‘ منجمله تعادل واژگانی ‘ ...

 • کنراد در آثار ادوارد سعید 

  الدین, حسین پیر نجم (دانشگاه تهران, 2005-12-22)
  این مقاله به بررسی نظرات ادوارد سعید دربارة جوزف کنراد می پردازد می کوشد دلایل مرکزیت این رمان نویس را در آراء سعید روشن کند. به نظر نگارنده‘ بررسی سیرتطور نگاه ناقدانة سعید به آثار و اندیشه کنراد می تواند نمایه ای به نسبه ...

 • بررسی اصطلاحات ادبی اردو 

  بیات, علی (دانشگاه تهران, 2005-12-22)
  ادبیات زبان اردو از خوان گستردة بیشتر زبا ن ها استفاده کرده است. از آن جمله می توان زبان های فارسی‘ عربی ‘ هندی‘ سنسکریت‘ پنجایی و در دوره های اخیر؛ زبان انگلیسی را نام برد. این زبان به طرق مختلف از این سرمایه های ادبی ...

 • ادبیات اخلاق گرایی ایران و فرانسه‘ باوراندن یا مجاب کردن؟ روایت شناسی گفتمان استدلالی در متون اخلاقی 

  زاده, آذین حسین (دانشگاه تهران, 2005-12-22)
  نحوة انتقال پیام های اخلاقی در ادبیات ایران و فرانسه‘ از پاره ای جهات با یکدیگر تشابه و از برخی جوانب نیز با هم تنافر دارند. تشابهات اصلی در فحوای پیام هاست و این که‘ در هر دو حوزة ادبی ‘ استناد به گفتمان استدلالی argumentatif ...

 • مقایسة ضمایر تهی درون گروه های اسمی در فارسی و ایتالیایی 

  فرد, زهرا اسماعیلی (دانشگاه تهران, 2005-12-22)
  در طول قرن ها زبا نشناسان عمدتاً به صرف و ساخت واژه توجه داشتند اما با پیدایش دستور گشتاری مطالعات نحوی و بررسی ساختار جمله اهمیت بسزایی یافت. تا دهة 70 میلادی تمرکز روی جمله بود و از این زمان کم کم به مطالعة گروه اسمی هم ...