دوره 10, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی رابطه عملکرد خانواده(طبق الگوی سرکامپلکس السون)و رفتارهای انحرافی میان نوجوانان ) 71 71 ( قائمشهر 

  عباسی, علی اصغر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال, 2013-03-21)
  این تحقیق سعی دارد که اصل ارتباط والدین نوجوانان را همان طوری که در انواع مختلف سیستم های خانواده مشاهده شده)طبق الگوی سرکامپلکس السون( توصیف کند و تأثیر آن را بر روی رفتارهای انحرافی نوجوانانبررسی کند. برای انجام تحقیق ...

 • تأثیر منابع زوج ها بر ساختار خانواده در بین زوج های جوان ایرانی 

  لطفی زاده, فرشته؛ حیدر زاده, کامبیز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال, 2013-03-21)
  دیر بازی است که خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی و تأثیرگذارترین گروه مرجع بر روی رفتار افراد، مورد توجه جامعه شناسان و بازاریابان قرار گرفته است. از طرفی تأثیر تئوری منابع بر خانواده و ساختار آن توجه زیادی ...

 • بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار(مطالعه موردی:شهر ایلام) 

  عبدالهی, زهرا؛ سید میرزایی, سید محمد؛ ساروخانی, باقر؛ قبادی, حشمت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال, 2013-03-21)
  برای رشد و توسعه ی اجتماعی فرهنگی، امنیت امری لازم و ضروری است. در بررسی سلسله مراتب نیازهای مازلو، نیاز به امنیت، پس از نیازهای فیزیولوژیک از سلسله نیازهای اصلی و اساسی انسان منظور می گردد که در رشد و تعالی شخصیت انسان ...

 • تعیین عوامل فردی اجتماعی مرتبط با میزان سازگاری زناشویی -مطالعه موردی خانواده های شهر مرند 

  تقوی, نعمت ا...؛ عباسزاده, محمد؛ رفیعی اصل, ثریا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال, 2013-03-21)
  سازگاری زناشویی از عوامل بسیار مهم در زندگی است. وجود آن باعث می شود زوجین آرامش را در زندگی ببینند و با رضایتآن ها، فرزندان نیز در خانواده به خوبی تربیت شوند. مقاله حاضر، تئوری موجود در رابطه با مفهوم سازگاری زناشویی و ...

 • نقش خانواده در شکل گیری عقاید قالبی جنسیتی 

  رسول زاده ی اقدم, صمد؛ شفاف زمردی, سودا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال, 2013-03-21)
  نگرش های مبتنی بر جنسیت اغلب یک اعمال اجتماعی را بر سر چگونگی اعمال رفتارها و نقش های جنسیتی بدون توجهب تفاوت های فردی نشان می دهد. چنین ساختاری می تواند از عوامل تقویت کننده ی نابرابری های جنسیتی ب شمار آیه د. دراین پژوهش ...

 • بررسی پیامدهای روانی اجتماعی مرتبط با خشونت علیه زنان خانه در شهر مشهد -- در سال 9833 9831 

  دادور, رحمت ا...؛ ارجمند, بهاره (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال, 2013-03-21)
  هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای روانی اجتماعی مرتبط با خشونت علیه زنان خانه دار شههر مشهه د در سهال 9833 31 می باشد که حجم نمونه ی آن 961 نفر است. چارچوب نظری استفاده شده در این تحقیق اسناد، ویلیام گلاسر، یادگیری اجتماعی می ...

 • بررسی تطبیقی ساختار زناشویی زنان کردوترک 

  حسینی, حاتم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال, 2013-03-21)
  ازدواج یکی ازپدیده های اجتماعی وزمینه سازتشکیل خانواده یعنی اولین ومهم ترین واحداجتماعی است

 • فرآیند شکل گیری هویت جدید زن در ایران از دوران ناصری تا پایان پهلوی اول 

  توفیق, ابراهیم؛ دعاگوئی, فاطمه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال, 2013-03-21)
  این مقاله حاصل یک مطالعه تاریخی است که به منظور بررسی فرآیند شکل گیری هویت جدید زن درایران،از دوران ناصری تا پایان پهلوی اول، انجام شده است.هویت مجموعه ای از ویژگی های فردی است که در طول زمان سییال ، ومتأثر از ساختار اجتماعی ...

 • بررسی مشکلات خانواده های دارای مشاغل تناوبی درمنطقه نفت و گاز غرب 

  حبیب الله, زنجانی؛ بنی سعید, فوزیه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال, 2013-03-21)
  مشاغل تناوبی نوعی از برنامه کار خارج از جداول زمان کار مصوب است که دارای 3 خصیصه است : 1 انجام این کار معمولاً مستلزم یک سفر در فاصله دور برای یک دوره مشخص حداقل یک هفته و بیشتر است 2 در محل کار امکانات نسبتاً ضروری برای ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جنسیتی در بین مردم شهر زنجان 

  پورجبلی, ربابه؛ هیبتی, رقیه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال, 2013-03-21)
  هدف تحقیق حاضر مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جنسیتی در شش منطقه مسکونی )کارمندان، هنرستان، زیباشهر، سبزه میدان، بی سیم و اسلام آباد( شهر زنجان می باشد. به خصوص این که از لحاظ ساختار اجتماعی متفاوتیبر این مناطق حاکم است ...