نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعسکری دئفه, جعفرfa_IR
dc.contributor.authorصالحی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorیوسفی سعیدابادی, رضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T02:28:33Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T02:28:33Z
dc.date.available1399-07-09T02:28:33Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T02:28:33Z
dc.date.issued2020-07-22en_US
dc.date.issued1399-05-01fa_IR
dc.date.submitted2020-08-03en_US
dc.date.submitted1399-05-13fa_IR
dc.identifier.citationعسکری دئفه, جعفر, صالحی, محمد, یوسفی سعیدابادی, رضا. (1399). بررسی شناسایی مولفه های رهبری خدمتگزار در آموزش و پرورش استان تهران. فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور اهواز, 11, 200-212. doi: 10.22118/edc.2020.242297.1485fa_IR
dc.identifier.issn2251-6506
dc.identifier.issn2345-2757
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22118/edc.2020.242297.1485
dc.identifier.urihttp://journals.ajums.ac.ir/article_112886.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/220470
dc.description.abstractهدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های رهبری خدمتگذار در آموزش و پرورش استان تهران بود؛ روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی-بنیادی؛ برحسب نوع داده، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش، خبرگان دانشگاهی و مسئولین آموزش‌ و پرورش بودند که به روش هدفمند، تعداد 15 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه­ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به­منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. روش تحلیل داده‌ها، کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد و نرم‌افزار MAxqda بود<strong>. </strong>نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار شامل خدمت‌رسانی (4.51)، تواضع و فروتنی (4.40)، قابلیت اعتماد (4.36)، نوع‌دوستی (4.36)، تعامل (4.34)، تعادل کار و زندگی (4.28)، آینده‌نگری (4.39) و اخلاق‌گرایی (4.37) بودند. بر اساس مؤلفه­های شناسایی شده رهبری خدمتگزار، مدلی ارائه شد و برازش آن با استفاده از شاخص­های مطلق، نسبی و تعدیل یافته مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاکی از برازش آن داشت.fa_IR
dc.format.extent389
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازfa_IR
dc.publisherJundishapur University of Medical Sciencesen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور اهوازfa_IR
dc.relation.ispartofEducational Development of Judishapuren_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22118/edc.2020.242297.1485
dc.subjectرهبری خدمت‌گزارfa_IR
dc.subjectتواضعfa_IR
dc.subjectاخلاق گراییfa_IR
dc.titleبررسی شناسایی مولفه های رهبری خدمتگزار در آموزش و پرورش استان تهرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.fa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.spage200
dc.citation.epage212
nlai.contributor.orcid0000-0002-8365-1401
nlai.contributor.orcid0000-2758-2995-3000


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد