دوره 10, ویژه نامه

 

ارسال های اخیر

 • تدوین مدل اشتیاق تحصیلی برمبنای راهبردهای یادگیری و آگاهی فرا شناختی با میانجی گری باورهای انگیزشی 

  همتی, فریده؛ جدیدی, هوشنگ؛ یاراحمدی, یحیی؛ اکبری, مریم (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-07-23)
  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل اشتیاق تحصیلی برمبنای راهبردهای یادگیری و آگاهی فرا شناختی با میانجیگری باورهای انگیزشی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه سه کرمانشاه بود. روش پژوهش، همبستگی(معادلات ساختاری) و جامعه آماری، ...

 • آسیب شناسی دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر فرایند تدریس از دیدگاه دانشجویان (استان اصفهان) 

  نقیه, مجید؛ کشتی ارای, نرگس؛ رحمانی, جهانبخش (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-07-23)
  این پژوهش با هدف آسیب شناسی دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر فرایند تدریس از دیدگاه دانشجویان (استان اصفهان) انجام شده است. مرکز ثقل حوزه‌ی برنامه درسی و دانشگاه فرهنگیان، فرایند تدریس است. این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل گفتمان ...

 • بررسی اثربخشی آموزش‌های بالندگی حرفه ای در عملکرد شغلی بر اساس الگوی CIPP 

  موسوی, سیده مهسا؛ نارنجی ثانی, فاطمه؛ میرکمالی, سید محمد (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-07-23)
  آموزش مداوم و توسعه حرفه ای عملکرد نیروی انسانی را ارتقا و پویایی سازمان را در پی خواهد داشت. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش­های بالندگی حرفه ای و عملکرد شغلی بر اساس الگوی سیپ انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه ...

 • بررسی علل بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های غرب استان اصفهان با رویکرد نظریه داده بنیاد 

  بیاتی, احمد؛ قاسمی زاد, علیرضا؛ طاهری, عبدالمحمد (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-07-23)
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های غرب استان اصفهان با رویکرد نظریه داده بنیاد است. با وجود آن که درباره اهمیت شناسایی عوامل بازدارنده اجرای مدیریت ...

 • پیش بینی خلاقیت دانش آموزان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای یادگیری 

  دهقان زاده, ابراهیم؛ اسماعیلی شاد, بهرنگ (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-07-23)
  هدف پژوهش، پیش بینی خلاقیت دانش آموزان بر اساس راهبردهای یادگیری و ویژگی‌های شخصیتی بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر بجنورد به ...

 • اثرات علیّ مدیریت آموزشی و رفتاری استادان برکاهش رفتارهای مخرب کلاسی بواسطه خودکارآمدی 

  سواری, کریم؛ فرزادی, فاطمه (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-07-23)
  در تحقیق حاضر، مدل اثرات علیّ مدیریت آموزشی و رفتاری کلاسی استادان دانشگاه بر کاهش رفتارهای مخرب کلاسی دانشجویان بواسطه خودکارآمدی طراحی و آزمون شد. کلیه استادان دانشگاه پیام نور اهواز، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند ...

 • تاثیر الگوی برنامه ریزی شده رفتار تمرینی جهت پایبندی به فعالیت ورزش همگانی به منظور افزایش سلامت دانشجویان 

  قره, محمدعلی؛ رضایی صوفی, مرتضی؛ زردی, ناصر (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-07-23)
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرالگوی برنامه ریزی شده رفتارتمرینی جهت پایبندی به فعالیت ورزش همگانی به منظورافزایش سلامت دانشجویان بود. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعة آماری شامل دانشجویان دانشگاه پیام ...

 • اثربخشی کاربرد رایانه در آموزش و موانع آن 

  واررث وزیریان, سمانه؛ نعمان اف, منصور (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-07-23)
  پژوهش حاضر باهدف تعیین کیفیت زمینه استفاده از رایانه، میزان اثربخشی وهمچنین  موانع استفاده ازآن در فرایندیاددهی یادگیری ازدیدگاه معلمان انجام شد.این مطالعه غیرآزمایشی ،ازنوع توصیفی بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان مقطع ...

 • آموزش طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم به پزشکان، پرستاران و مردم 

  همتی, نصرت الله؛ تفضلی, حسین؛ خسروی, محمدعلی؛ پیشگاه هادیان, حمید (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-07-23)
  در سال های گذشته نظام سلامت کشور با مشکلات گوناگون همراه بوده است که سبب بروز نارضایتی مردم و بخش های مختلف نظام سلامت شده  بود . پس از روی کار آمدن  دولت یازدهم ، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،طرح تحول نظام سلامت را ...

 • بررسی مناسب ترین مدلهای توسعه آموزش دوزبانگی از دیدگاه اساتید دانشگاه 

  حمادی, حمید؛ فقیهی, علیرضا؛ سیفی, محمد؛ ناطقی, فائزه (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-07-23)
  هدف پژوهش حاضر بررسی استراتژی‌های دوزبانگی و تعیین مدل مناسب آموزش دوزبانگی در نظام تعلیم و تربیت ایران است. است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از نوع متوالی-اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو جامعه است. جامعه اول ...

 • اثربخشی آموزش سرمایه روان شناختی بر سکوت و آوای سازمانی در دانشگاه آزاد استان مازندران 

  احمدی, غزل؛ نیاز آذری, کیومرث؛ صالحی, محمد (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-07-23)
  هدف کلی پژوهش، تاثیر سرمایه روان شناختی بر سکوت و آوای سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران جهت ارائه مدل می­باشد. این پژوهش­ از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است که با رویکرد آمیخته (کیفی ...

 • ارائه مدل ادراکی توانمندسازی روانشناختی با رویکرد مدیریت دانش در مدیران متوسطه دوره دوم شهر تهران 

  اسلامی هرندی, حسینعلی؛ ذوالفقاری زعفرانی, رشید؛ جعفری هرندی, رضا (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-07-23)
  مدیریت دانش و استقرار آن در مدارس از جانب مدیران موجب پویایی و ارتقای سطح کیفیت عملکرد آن ها می شود. از اینرو توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس برای این منظور ضروری است. برای تدوین مدل ادراکی توانمندسازی روانشناختی با ...