مرور دوره 88, شماره 001 بر اساس تاریخ انتشار

 • آموزش مذهبی و چالش های مرتبط با آن در قرن بیست و یکم 

  باقری, خسرو (جامعة المصطفی| العالمیة, 2009-03-21)
  قرن بیست و یکم است با تمام چالش های تعبیه شده است آغاز شده است. این چالش ها در تمام زمینه ها پدید آمده است. آنها حضور ظریف و شک بالا بردن خود در عرصه آموزش مذهبی بر این اساس نشان می دهد. این مقاله شامل چهار بخش است: در ...

 • مقدمه ای بر آموزش سیاسی از منظر قرآن کریم 

  مهدی موسوی الیگودرزی, سید (جامعة المصطفی| العالمیة, 2009-03-21)
  موضوع مهم ترین متفکران و اصلاح طلبان که از همه کشورها امروز رو به توسعه و پیشرفت است. پیشرفت و توسعه یک عامل غیر قابل انکار و ضروری در هر جامعه روز است. اگر یک جامعه در نظر دارد برای حفظ وجود آن، آن را چاره ای جز به مطرح ...

 • اصول آموزش سیاسی در متون مذهبی و مراجع 

  میراحمدی, منصور (جامعة المصطفی| العالمیة, 2009-03-21)
  در طی فرایند استنباط اصول اساسی آموزش سیاسی لازم است برای اشاره به آموزه ها و سنت اسلامی است. در این فرایند، نیازهای خاص ضروری به درک. در این مقاله، ما تلاش خواهد کرد به استنباط و ارائه اصول غالب در منطقه از آموزش سیاسی ...

 • موقعیت محبت در نظام اخلاقی و تربیتی اسلام 

  حبیبی, رضا (جامعة المصطفی| العالمیة, 2009-03-21)
  محبت چیست؟ تا چه حد می تواند موثر باشد؟ علاوه بر این به درک فعلی از محبت، که در واقع یک سطحی، آیا وجود یک معنی عمیق تر از محبت وجود دارد؟ این مقاله سعی خواهد کرد برای روشن کردن نقطه که محبت شاه کلید در اخلاق و آموزش های ...