نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاخوان, سمیراfa_IR
dc.contributor.authorدلاور, نسرینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T01:58:29Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T01:58:30Z
dc.date.available1399-07-09T01:58:29Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T01:58:30Z
dc.date.issued2016-06-21en_US
dc.date.issued1395-04-01fa_IR
dc.date.submitted2015-08-13en_US
dc.date.submitted1394-05-22fa_IR
dc.identifier.citationاخوان, سمیرا, دلاور, نسرین. (1395). ارزیابی دقت داده‌های CFSR و مدل LARS-WG در شبیه‌سازی پارامتر‌های اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری. پژوهش های جغرافیای طبیعی, 48(2), 321-334. doi: 10.22059/jphgr.2016.59373fa_IR
dc.identifier.issn2008-630X
dc.identifier.issn2423-7760
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jphgr.2016.59373
dc.identifier.urihttps://jphgr.ut.ac.ir/article_59373.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/210118
dc.description.abstractهدف پژوهش حاضر، ارزیابی دقت مولد آب‌وهوایی LARS-WG و داده‌های CFSR در شبیه‌سازی پارامترهای اقلیمی (دمای کمینه و بیشینه و بارش) استان چهارمحال و بختیاری است. بدین‌منظور، از مقایسةشاخص‌های آماری RMSE، MBE، MAEو R<sup>2</sup>استفاده شد. در ایستگاه شهرکرد مقادیر RMSE و MAE برای بارش ماهانة داده‌های CFSR به ترتیب 49/20 و 19/11 میلی‌متر و برای بارش سالانه 88/92 و 51/72 میلی‌متر است. این مقادیر بارش، در مورد مدل LARS-WG در مقیاس ماهانه به ترتیب 45/41 و 75/24 میلی‌متر و در مقیاس سالانه 75/164 و 43/123 میلی‌متر است. در مجموع، داده‌های CFSRدر بازة زمانی کوتاه‌تر (ماهانه و سالانه) دارای آماره‌های خطاسنجی کمتری نسبت به مدل LARS-WGاست و همبستگی بیشتری با داده‌های مشاهداتی دارد. بنابراین، در تخمین پارامترهای اقلیمی کوتاه‌مدت، دقت بالاتری دارد. همچنین، نتایج بیانگر توان‌مندی مدل LARS-WG در شبیه‌سازی پارامترهای اقلیمی در بازة زمانی طولانی‌مدت (دهه) است. به‌همین دلیل، مقادیر آماره‌های مذکور در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌تر، چندان مناسب نیست. بدین‌ترتیب، باتوجه به اهداف هر تحقیق، می‌توان از نتایج هر دو روش استفاده کرد. همچنین داده‌های CFSRدر نقاط فاقد ایستگاه هواشناسی گزینة ارزش‌مندی محسوب می‌شود.fa_IR
dc.format.extent1072
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofپژوهش های جغرافیای طبیعیfa_IR
dc.relation.ispartofPhysical Geography Research Quarterlyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jphgr.2016.59373
dc.subjectبارشfa_IR
dc.subjectدمای بیشینهfa_IR
dc.subjectدمای کمینهfa_IR
dc.subjectLARS-WGfa_IR
dc.subjectCFSRfa_IR
dc.subjectمدل سازیfa_IR
dc.titleارزیابی دقت داده‌های CFSR و مدل LARS-WG در شبیه‌سازی پارامتر‌های اقلیمی استان چهارمحال و بختیاریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی سیناfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی سیناfa_IR
dc.citation.volume48
dc.citation.issue2
dc.citation.spage321
dc.citation.epage334


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد