مرور دوره 48, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 11 از 11

 • ثبت تغییرات اقلیم کواترنر پسین در پذیرفتاری مغناطیسی لس‌های آزادشهر 

  فیضی, وحید؛ علیمحمدیان, حبیب؛ عزیزی, قاسم؛ محمدی, حسین؛ شمسی پور, علی اکبر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  در این پژوهش، برش رسوبی نوده واقع در شمال شرق ایران برای بررسی وضعیت آب‌وهوایی گذشته بررسی شده است. تلفیقی از مرور سامان‌مند منابع کتابخانه‌ای و میدانی و کارهای آزمایشگاهی در این تحقیق استفاده شده است. به‌منظور انجام کار ...

 • برآورد الگوی پراکنش مکانی سرعت باد برای پتانسیل‌یابی تولید انرژی بادی در ایران 

  دلبری, معصومه؛ کهخامقدم, پریسا؛ محمدی, احسان؛ احمدی, تارخ (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  هدف از انجام این پژوهش بررسی توزیع مکانی سرعت و مدت وزش باد در ایران به‌منظور تعیین مناطق مستعد و با پتانسیل خوب برای احداث توربین‌های بادی است. پارامترهای توزیع ویبول (k و c) میانگین و بیشینة روزانة سرعت باد با استفاده ...

 • ارزیابی دقت داده‌های CFSR و مدل LARS-WG در شبیه‌سازی پارامتر‌های اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری 

  اخوان, سمیرا؛ دلاور, نسرین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی دقت مولد آب‌وهوایی LARS-WG و داده‌های CFSR در شبیه‌سازی پارامترهای اقلیمی (دمای کمینه و بیشینه و بارش) استان چهارمحال و بختیاری است. بدین‌منظور، از مقایسةشاخص‌های آماری RMSE، MBE، MAEو R2استفاده ...

 • واسنجی داده‌های باران سری 3B42 و 3B43 ماهوارۀ TRMM در زون‌های اقلیمی ایران 

  عرفانیان, مهدی؛ کاظم پور, سیما؛ حیدری, حسن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان صحت داده‌های باران ماهوارة TRMM در 87 ایستگاه سینوپتیکی ایران در مقیاس‌های روزانه و ماهانه انجام شده است. بدین منظور، ابتدا داده‌های روزانة TRMM-3B42 و ماهانة TRMM-3B43 دانلود شد. مقایسة بین ...

 • تأثیر رودخانه‌های اتمسفری (ARS) بر آب‌وهوای ایران 

  سلیمی, سعدون؛ سلیقه, محمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  وقوع سیلاب‌های عظیم در نواحی جنوبی و کاهش میانگین بارش کل در کشور، حاکی از تأثیر پدیده‌های مخرب اقلیمی بر آب‌وهوای کشور است. برای پیش‌بینی سیلاب‌ها و مطابقت انواع فعالیت‌های اقتصادی وابسته به آب، ضروری است که منابع و عوامل ...

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)

 • تحلیل فضایی لندفرم‌های بادی با استفاده از نظریۀ فرکتالی (مطالعۀ موردی: ریگ اردستان) 

  شایان, سیاوش؛ مقصودی, مهران؛ گل علیزاده, موسی؛ شریفی کیا, محمد؛ نوربخش, سیده فاطمه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  هندسة فرکتالی یکی از روش‌های آماری است که سعی دارد پیچیدگی های طبیعت را در قالب ریاضیات و آمار مطرح سازد. هدف این مطالعه تحلیل فرکتالی لندفرم‌های بادی ریگ اردستان است. بدین منظور از تصاویر ماهوارة کارتوست سال‌های 2008 و ...

 • حساسیت‌پذیری اکوریژن‌های خراسان رضوی به بیابان‌زایی بر پایۀ ارزیابی چرخۀ حیات 

  شیروی, مینا؛ سپهر, عادل؛ مساعدی, ابوالفضل؛ پرویان, ناصر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  هدف از این پژوهش بررسی درجة حساسیت اکوریژن‌های خراسان‌رضوی، یکی از استان‌های مستعد شرایط تخریب و بیابانی‌شدن اراضی، به پدیدة بیابان‌زایی با استفاده از الگوی ارزیابی چرخة حیات (LCA) است. اکوریژیون‌ها مناطقی با شرایط اقلیمی ...

 • بررسی تغییر اقلیم حوضۀ گاوخونی در فاز پایانی کواترنر 

  کیانی, طیبه؛ رامشت, محمدحسین؛ ملکی, امجد؛ صفاکیش, فریده (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  دریاچه‌ها آرشیوی محیطی قلمداد می‌شوند که شواهد تغییرات اقلیمی را در خود نگاشته‌اند. نشانه‌های متعدد محیطی در چشم‌اندازهای مورفولوژیکی حوضة گاوخونی حکایت از تغییرات اقلیمی عمیقی دارد. این حوضة آبی که در استان اصفهان واقع ...

 • بررسی و پیش‌بینی تغییرات دمای ایستگاه اراک براساس مدل ریزمقیاس نمایی آماری 

  عساکره, حسین؛ شاه منصوری, بهرام (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  افزایش جمعیت و نیز افزایش مصرف انرژی از یک‌سو و گرمایش جهانی از سوی دیگر باعث تغییرات دمایی و اغلب افزایش دما در شهرها شده است. در چند دهة اخیر، رشد شهرنشینی در ایران شدت بالایی داشته و جمعیت مراکز استان‌ها به شدت افزایش ...