دوره 4, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بازار مواد مخدر در ایران(قیمت،مصرف و تاثیر گذاری تولید خارجی) 

  رئیس دانا, فریبرز (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  جنبه های اقتصادی اعتیاد تنها شامل رفتار مصرف کننده،انگیزه ها و سازوکارهای تولید،حمل و نقل و توزیع و نقش قیمت و درآمد نمی شود،بلکه به طور عمده باید با ساختار اقتصاد سیاسی سروکار پیدا کرد.در آغاز،مقاله های ذوقی و عمومی و گاه ...

 • یادمان رابرت کینگ مرتن 2003-1910 

  عبداللهی, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  مرتن در سال 1910 در امریکا متولد شد.پس از گرفتن دکترای جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد دعوت به کار دانشگاه کلمبیا را پذیرفت.او در زمینه بینش ها ،روشها و حوزه های جامعه شناسیفبه ویژه جامعه شناسی علم و مسائل و انحرافات اجتماعی ...

 • نگاهی به مشکلات امار جرایم در ایران 

  اجلالی, پرویز (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  در این مقاله مولف ابتدا تعریفی از جرم و امار جرم ارائه میدهد.سپس انواع امار جرم را معرفی کرده و به ارزیابی نقاط ضعف و قوت انها می پردازد.بقیه مقاله به بررسی وضعیت آمار جرم در ایران اختصاص یافته است.نتیجه این بررسی نشان ...

 • سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بزهکاری نوجوانان(آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی) 

  مشکانی, محمدرضا؛ مشکانی, زهراسادات (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  در این مقاله به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند پرداخته ایم.چارچوب نظریه این بررسی یک نظریه تلفیقی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای ...

 • بررسی عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان 

  سخاوت, جعفر (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  مطالعه عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان در سال 1380 در سه شهر خرم آباد،بروجرد و نورآباد آغاز شد.به این منظور از بین دانش آموزان دختر و پسر رشته های مختلف تحصیلی 975 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای ...

 • مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم 

  عبدی, عباس (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  مفهوم ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به نحو مشهودی با موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد بستگی دارد.زندان به عنوان اصلی ترین شیوه مجازات فرد مجرم یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است که در عین حال متضمن آسیبها و صدمات ...

 • آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه زنان 

  چلبی, مسعود؛ رسول زاده اقدم, صمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2002-06-22)
  به نظر میرسد تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه کودکان انجام گرفته،به خصوص در ایران،به نظریه هایی که خشونت را نتیجه تعاملات آشفته و مشکل ساز می دانند کمتر توجه نموده اند.پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به سایر عوامل تاکید اصلی ...