دوره 16, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تفکیک جنسیتی در فضای شهری: مطالعۀ بوستان بهشت مادران تهران 

  توانا, سهیل؛ شفیعی, معصومه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2015-06-22)
  مقالۀ حاضر با این پیش‌فرض آغاز شده است که فضا همواره امری آمیخته با قدرت است. بر این اساس سعی شده است جایگاه پارک‌های تک‌جنسیتی و به‌طور مشخص بوستان بهشت مادران را در روابط قدرت مطالعه نماییم. معمولاً در این رابطه دو دیدگاه ...

 • بررسی جامعه‌شناختی گفتار عامیانه در خرده فرهنگ جوانان 

  رجبلو, علی؛ علیخانی, زهرا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2015-06-22)
  بین زبان و جامعه ارتباط متقابل وجود دارد که در این فرایند ارتباطی، ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی گروه‌های جامعه در زبان آن‌ها منعکس می‌شود؛ بنابراین زبان می‌تواند ابزاری برای شناخت این ویژگی‌های اجتماعی و خرده‌فرهنگی باشد. ...

 • بررسی تأثیر هر یک از مؤلفه‌های سازگاری بر انسجام خانوادة اقوام شهر همدان با رویکرد جامعه‌شناختی 

  خطیبی, اعظم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2015-06-22)
  تحقیقات بسیاری نشان داده که کاهش میزان سازگاری زوجین تهدیدی برای سلامت و بقا خانواده‌هاست. هدف اساسی این تحقیق نیز بررسی تأثیر هریک از مؤلفه‌های سازگاری بر انسجام خانواده‌ در اقوام مختلف شهر همدان می‌باشد. این پژوهش به روش ...

 • یک ارزیابی‌ درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه‌شناسی در ایران 

  فاضلی, محمد؛ فتاحی, سجاد؛ اشتیاقی, معصومه؛ زنجان رفیعی, نسترن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2015-06-22)
  مهم‌ترین و روشن‌ترین وظیفه نظام‌های دانشگاهی، آموزش و به‌طور عام انتقال دانش موجود در حوزه‌های گوناگون به افرادی است که به ‌منزله دانشجو وارد آن نظام‌ها شده و مدت زمان مشخصی را در آن‌ها سپری می‌نمایند. از این‌رو شاید بتوان ...

 • جنبش‌های اجتماعی و مسئله تغییر ساختارهای اجتماعی در ایران آسیایی 

  عبدی, مصطفی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2015-06-22)
  پس از معرفی شیوه ‌تولید آسیایی توسط مارکس، مسئله تغییرات‌ سیاسی ـ اجتماعی در این جوامع ذهن شرق‌شناسان مارکسیست را به خود جلب کرد. مارکس خود تنها راه تغییر در این کشورها را ورود عناصر سرمایه‌داری از بیرون می‌دانست. این مسئله ...

 • مفهوم‌پردازی اندیشه حق به شهر؛ در جستجوی مدلی مفهومی 

  رفیعیان, مجتبی؛ الوندی‌پور, نینا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2015-06-22)
  حق به شهر از مفاهیم جنجالی مطرح‌شده در دهة ۱۹۷۰ میلادی توسط فیلسوف فرانسوی، هنری لوفور است. این مفهوم در چند دهة گذشته توجه بسیاری از نظریه‌پردازان شهری را در جهان به خود جلب کرده و در عرصة عمل نیز منجر به شکل‌گیری جنبش‌های ...