دوره 15, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • جامعه‌شناسی تحلیلی و سازوکارهای اجتماعی 

  ابراهیمی, مهدی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-06-22)
  سازوکارها[1] بخش بسیار مهمی از زندگی اجتماعی‌اند. برای مثال، ما می‌توانیم ببینیم که چگونه نابرابری در گذر زمان افزایش می‌یابد و یا شهرها چگونه در جهت تفکیک و جداسازی[2] عمل می‌کنند، اما پرسش این است که نحوۀ عمل سازوکارهایی ...

 • مدل‌سازی عامل محور اعتماد در ساختارهای مختلف شبکه‌های اجتماعی 

  اصغرپور ماسوله, احمدرضا؛ صادقی, عطیه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-06-22)
  شبکه‌های اجتماعی مجموعه‌ای از روابط اجتماعی هستند و اعتماد، یکی از ویژگی‌های مهم روابط اجتماعی محسوب می‌شود. بی‌اعتمادی زمینه‌ساز عدم همکاری و بی‌نظمی در جامعه می‌گردد از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تولید و فرسایش ...

 • تخلفات رایانه‌ای در میان دانشجویان دانشگاه مازندران: آزمون تجربی نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز 

  علیوردی نیا, اکبر؛ ملک دار, اعظم؛ حسنی, محمدرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-06-22)
  با توجه به گسترش روز افزون رفتارهای انحرافی مرتبط با رایانه و پدید آیی جرایم نوظهور، طیف وسیعی از تهدیدات متوجه افراد و جامعه می‌باشد. تحقیق حاضر با استفاده از نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز، در صدد تبیین تخلفات رایانه‌ای ...

 • اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران 

  میرزایی, سید آیت‌الله؛ قاراخانی, معصومه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-06-22)
  ناراستی‌های اخلاقی در پژوهش اجتماعی، هر چند به‌میزان اندک، می‌تواند پایه‌های دانش اجتماعی را سست و نقش کاوشگرانه،  نقادانه و حقیقت‌جویانه آن را تضعیف کند. برای بررسی ناراستی‌های اخلاقی احتمالی و شناخت فضای هنجاری پژوهش ...

 • فراتحلیل مطالعات انجام شده پیرامون خشونت علیه زنان 

  شکربیگی, عالیه؛ مستمع, رضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-06-22)
  خشونت علیه زنان در ابعاد خانگی و اجتماعی آن چه در جوامع توسعه یافته و چه در جوامع درحال توسعه همواره به عنوان یک دغدغه و آسیب مطرح بوده است. تحقیقات زیادی روی این مسئله انجام شده منتها به دلیل داشتن روش‌های مختلف برخورد ...

 • مطالعه پدیدارشناسانه نگرانی مردان از ابژه‌سازی و خود- ابژه‌سازی زنان 

  شهابی, محمود؛ اعطاف, وحید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-06-22)
  در این مقاله با اتکا به رویکردی پدیدارشناسانه، استقرایی و اکتشافی، به دنبال کشف فهم مردان از «غیرت‌ناموسی» و همچنین کشف موقعیت‌ها و لحظاتی از زندگی روزمره بوده‌ایم که مردان در آن غیرتمندانه احساس و رفتار می‌کنند. بدین‌منظور ...

 • شناخت مؤلفه‌های بنیادگرایی دینی در ایران با رویکرد بومی 

  حاضری, علی محمد؛ حاجی‌هاشمی, مرضیه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2014-06-22)
  آنچه در این مقاله، مورد مطالعه و پژوهش است، اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی برگرفته از آثار مستقیم چهار چهره شاخص بنیادگرایی دینی در ایران معاصر است تا  بتوان بر اساس روش تحلیل تماتیک به الگویی دست یافت که بیانگر مؤلفه‌های نظری ...