دوره 7, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • مطالعه تطبیقی -طولی و رفتار با داده های مفقوده پاسخ به نقد مقاله"توسعه سیاسی،توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی:مطالعه تطبیقی -طولی(1970-2000)" 

  چلبی, مسعود؛ اکبری, حسین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-09-23)
  قبل از پاسخ گویی به نقد مقاله،مقدمتا"لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود.این نویسندگان از نقد ارائه شده به مقاله خود به دلایل گوناگون استقبال می کنند.اول از همه اینکه  امیدواریم این سرآغازی برای نقدهای سازنده در علوم ...

 • فروپاشی یا آشفتگی اجتماعی در ایران 1376-1384 

  جلائی پور, حمید رضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-09-23)
  در جامعه و عرصه عمومی ایران مفهوم "فروپاشی" در معانی مختلفی به کار می رود.این گوناگونی کاربرد موجب ابهام در فهم این مسئله خطیر می شود. این مقاله ابتدا در جستجو از معانی فروپاشی در عرصه عمومی سه معنای آن (فروپاشی به معنای ...

 • پاسخ به نقد مقاله "تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران" 

  عبداللهی, محمد؛ ساعی, علی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-09-23)
  در شماره 3 مجله جامعه شناسی ایران(پاییز 1384) مقاله ای با عنوان"تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران" به چاپ رسید.این مقاله از سوی آقای دکتر طالبان مورد نقد قرار گرفت.این نقد زمینه ای را فراهم کرد که در باب سه عنصر ...

 • نقدی بر مقاله(تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران) 

  طالبان, محمد رضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-09-23)
  در شماره 3 مجله جامعه شناسی ایران(پاییز 1384) مقاله ای پژوهشی و روشمند با عنوان"تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران" از محمد عبداللهی و علی ساعی به چاب رسیده که شایسته توجه و تامل اندیشمندان ایرانی است.با قدر دانی ...

 • سکولاریسم و رابطه آن با تحصیلات عالی(مطالعه موردی جامعه شهری تهران) 

  نایبی, هوشنگ؛ آزادارمکی, نقی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-09-23)
  در این مقاله ابتدا نظریه سکولاریزاسیون پیتر برگر تشریح می شود که مدعی است مدرنیزاسیون جوامع معاصر لزوما به افول دین می کشد و سپس نظریه سکولار زادایی وی به میان می آید که تجدید نظری کامل در آرای اولیه وی بوده و برآن است که ...

 • دو نکته روشی درباره یک مقاله پژوهشی: نقدی بر مقاله"توسعه سیاسی،توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی" 

  طالبان, محمد رضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-09-23)
  اندیشه تحقیقات گسترده و پهنانگر که تمام کشورهای جهان را زیر پوشش خود قرار دهد،همواره برای تحلیل گران و پژوهشگران علوم اجتماعی هدفی جالب توجه و گیرا بوده است.دلیل اصلی آن این است که چون دانشمندان و نظریه پردازان در جامعه ...

 • بررسی رفتار و نگرش جمع گرایانه شهروندان تهرانی 

  دربندی, سید علیرضا؛ معیدفر, سعید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-09-23)
  توجه به منافع جمعی و جمع گرایی عقلانی از ضرورت های بنیادی هر جامعه است.در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا متغیرهای تاثیر گذار بر جمع  گرایی یا همکاری در دوراهی اجتماعی شناسایی شود.چهارچوب نظری پژوهش تئوری متاخر انتخای ...

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-09-23)

 • ضرورت های ساختاری مدیریت سیاسی سرزمین و شکل بندی اجتماعی ایران عصر صفوی 

  عباداللهی, حمید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-09-23)
  در ادبیات ایران شناسی شکل بندی اجتماعی ایران پیشا سرمایه داری بر حسب گفتمانهای فئودالیسم،آسیاتیسم(شیوه تولید آسیایی) و پاتریمونیالیسم(رویکرد وبرگرایان) مفهوم یابی شده است.در دو گفتمان نخست ،کلیت جامعه و اقتصاد عصر صفوی ...