دوره 6, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • ارزش ها،شبکه روابط و مشارکت در سازمانهای غیر دولتی(مطالعه تجربی در بین جوانان تهران) 

  قانعی راد, محمد امین؛ حسینی, فریده (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-09-23)
  سازمانهای غیر دولتی پدیده ای جدید در حیات اجتماعی جوامع محسوب می شوند که رشد شتابان آنها از نیمه دوم قرن بیستم و در پی مسائل ناشی از جهانی شدن و بحران دولت رفاه آغاز شده است.این سازمانها به دنبال بسیج نیروهای مردمی و داوطلب ...

 • بررسی مشارکت اقتصادی زنان روستایی(مطالعه موردی استان فارس) 

  لهسایی زاده, عبدالعلی؛ جهانگیری, جهانگیر؛ خواجه نوری, بیژن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-09-23)
  مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی یکی از مسائل مهم در دهه های اخیر بوده است.یکی از ابعاد مشارکت زنان در حوزه اقتصاد می باشد.مطالعه حاضر با استفاده از نظریه کالینز که خود مبتنی بر نظریه تضاد در سطح خرد می باشد به بررسی نقش ...

 • فرایند متمدن شدن 

  هاشمی, محمد حسین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-09-23)
  مقاله حاضر با عنوان فرایند متمدن شدن نوشته هلموت کوزمیکس در کتاب جامعه مدنی و دولت به ویراستاری جان کیت آمده است.کتاب مزبور مجموعه مقالاتی است از انتشارات دانشگاه وستمینستر سال 1988،که به انتشار دو مقاله در باب الیاس می ...

 • پسرهای جوان و ارزش های مردانگی(پژوهشی در بین دانش آموزان متوسطه شهر تهران) 

  ذکایی, محمد سعید؛ میرزایی, سید ایت اله (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-09-23)
  از دیدگاه سازه گرایان،مردانگی سازه ای اجتماعی-فرهنگی است که در فرایند اجتماعی شدن به صورت فعالانه کسب می شود.بنابراین،مردانگی از ویژگیهای ذاتی بیولوژیکی،فیزیولوژیکی و یا روان شناختی فراتر می رود.در این مقاله پاسخ پسرها ...

 • تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون در ایران 

  عبداللهی, محمد؛ ساعی, علی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-09-23)
  مسئله مورد تبیین در این مقاله تفاوت پذیری میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران است.بر اساس این مسئله،سوال تحقیق تحت عنوان"میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران چگونه قابل تبیین است؟" بیان شده است.در پاسخ به این سوال و در ...

 • توسعه سیاسی،توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی مطالعه تطبیقی-طولی(1970-2000) 

  چلبی, مسعود؛ اکبری, حسین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-09-23)
  این مطالعه درصدد بررسی اثرات سطوح توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی بر نابرابریهای اجتماعی است.نابرابری هایی که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته اند عبارتند از نابرابری در توزیع درآمد،نابرابری جنسیتی و نابرابری بخشی.این تحقیق بر ...

 • میزان،نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی 

  رضایی, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-09-23)
  این مقاله با نقد رویکردهای موجود در تحلیل نحوه رعایت قانون در ایران به بررسی میزان،نوع و عوامل قانون گریزی می پردازد.اشکال اساسی تحلیل های گذشته درباره قانون گریزی در ایران این است که نحوه حضور قانون در جامعه ایران را به ...

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-09-23)